Chiến dịch hè 2023
Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12
Banner giữa trang

Hệ thống văn bản

Tên / Số / ký hiệu : Số: 26-HD/ĐTN
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022

Ngày ban hành 01/10/2018
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Công tác Đoàn
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Thành đoàn Hòa Bình
Tải về máy Đã xem : 2923 | Đã tải: 19
Nội dung chi tiết
TỈNH ĐOÀN HÒA BÌNH
BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH
***
Số: 26-HD/ĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
TP. Hòa Bình, ngày 01 tháng 10  năm 2018
HƯỚNG DẪN
Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022
------------
Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/TĐTN-TCKT, ngày 17/8/2018 của Ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn về “Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022”.
 Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Thành đoàn “Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022”, cụ thể như sau:
  1. Nơi cư trú và hoạt động Đoàn nơi cư trú
        1.1. Nơi cư trú: Nơi cư trú nêu tại Hướng dẫn này là nơi đoàn viên đang thường trú, tạm trú hoặc tại địa bàn dân cư thuận lợi để đoàn viên chủ động đăng ký tham gia hoạt động.
        1.2. Hoạt động Đoàn nơi cư trú: Là hoạt động của Đoàn viên tham gia với cấp bộ đoàn ở địa bàn dân cư (kể cả hoạt động ở cấp cơ sở và chi đoàn).
        2. Đối thượng tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú
        - Đoàn viên là học sinh đang học tập tại các trường phổ thông (gồm: Trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề.
        - Đoàn viên là sinh viên các trường cao đẳng, đại học, học viện.
        - Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
        - Đoàn viên là công nhân, lao động trẻ làm việc trong các doanh nghiệp.
        - Đoàn viên trong lực lượng vũ trang nhân dân (trừ đoàn viên trong các đơn vị chiến đấu của công an nhân dân và quan đội nhân dân).
        3. Quyền của Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.
        - Việc tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú thể hiện ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh; tăng cường sự gắn bó giữa đoàn viên với nơi cư trú, giúp đoàn viên nắm được tình hình của địa phương cũng như có điều kiện tham gia đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của nơi đoàn viên cư trú. Vì vậy, đoàn viên cần có tính tự giác trong việc thực hiện quyền tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú. Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú có các quyền cụ thể sau:
        - Được quyền đề nghị tổ chức Đoàn nơi cư trú tạo điều kiện tham gia các hoạt động do Đoàn - Hội - Đội tổ chức để rèn luyện, phấn đấu trưởng thành.
        - Được quyền lựa chọn địa bàn để tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú.
        - Được tham dự và đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt định kỳ của chi đoàn (nếu được Ban Chấp hành chi đoàn mời dự) nhưng không được tham gia biểu quyết các vấn đề của chi đoàn.
        - Được quyền đề nghị tổ chức Đoàn nơi đăng ký hoạt động nhận xét, đánh giá, xác nhận về quá trình tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú; được khen thưởng, biểu dương khi có thành tích xuất sắc.
        4. Định hướng một số nội dung tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú:
        - Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
        - Hoạt động tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.
        - Hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
        - Hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của thanh thiếu nhi; các hoạt động chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
        - Hoạt động góp ý các chủ trương, chính sách của địa phương về thanh thiếu nhi; hoạt động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.
        - Sinh hoạt chi đoàn định kỳ.
        5. Quy trình, thủ tục giới thiệu, tiếp nhận và tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.
        5.1. Đối với đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.
        Bước 1: Đoàn viên chủ động đăng ký địa bàn, thời điểm tham gia sinh hoạt đoàn nơi cư trú với chi đoàn, Đoàn cơ sở nơi trực tiếp quản lý.
         Bước 2: Nhận giấy giới thiệu từ Đoàn cơ sở trực tiếp quản lý và nộp giấy giới thiệu cho Đoàn xã/ phường/ thị trấn nơi đăng ký tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú.
        Bước 3: Thực hiện các nội dung đã đăng ký.
        5.2 Đối với các chi đoàn, Đoàn cơ sở nơi trực tiếp quản lý đoàn viên (thực hiện việc giới thiệu)
Bước 1: Chi đoàn tổng hợp thông tin đoàn viên đăng ký địa bàn, thời điểm tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú và báo cáo với Đoàn cơ sở để cấp giấy giới thiệu cho đoàn viên.
Bước 2: Đoàn cơ sở cấp giấy giới thiệu cho đoàn viên. Nếu là chi đoàn cơ sở thì trực tiếp thực hiện việc cấp giấy giới thiệu.
Bước 3: Đoàn cơ sở, chi đoàn lập danh sách đoàn viên hoạt động nơi cư trú để theo dõi, quản lý.
5.3. Đối với Đoàn xã, phường, thị trấn và chi đoàn nơi tiếp nhận đoàn viên tham gia hoạt động nơi cư trú.
Bước 1: Đoàn xã, phường, thị trấn tiếp nhận giấy giới thiệu về tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú do đoàn viên chuyển trực tiếp (hoặc danh sách được chuyển giao từ cấp bộ đoàn trực tiếp quản lý đoàn viên).
Bước 2: Bàn giao danh sách đoàn viên cho các chi đoàn trực thuộc và hướng dẫn cho đoàn viên tham gia các hoạt động tại chi đoàn.
Bước 3: Chi đoàn tiếp nhận đoàn viên, tổ chức các hoạt động để đoàn viên tham gia; lập danh sách quản lý và theo dõi kết quả hoạt động của đoàn viên hoạt động nơi cư trú.
          6. Nhận xét đánh giá đoàn viên tham hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.
                    Chi đoàn và Đoàn cơ sở nơi cư trú nhận xét, đánh giá kết quả tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú khi có yêu cầu của đoàn viên.
                  - Tiêu chí nhận xét, đánh giá:
+ Ý thức tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.
+ Mức độ tham gia hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú.
+ Kết quả tham gia hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú.
                    - Căn cứ vào các tiêu chí trên khi được yêu cầu, chi đoàn và Đoàn cơ sở đánh giá đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú theo 3 mức: Tham gia hoạt động tốt, có tham gia hoạt động, có đăng ký nhưng không tham gia hoạt động. Kết quả tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú được bổ sung, ghi nhận vào kết quả đánh giá xếp loại đoàn viên hằng năm nơi đoàn viên đang sinh hoạt.
- Kết quả, thành tích cuả đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú đóng góp cho tổ chức Đoàn tại nơi cư trú sẽ là cơ sở để ưu tiên trong xét các danh hiệu, các hình thức khen thưởng.
                    - Bản nhận xét, đánh giá trước khi chuyển cho đoàn viên phải có xác nhận của Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn nơi đoàn viên đăng ký hoạt động nơi cư trú.
          7. Tổ chức thực hiện.
          7.1. Thành đoàn
          Triển khai “Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022” tới các cơ sở Đoàn trực thuộc; theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở Đoàn.
Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức kiểm tra và đánh giá kết quả triển khai (gắn với kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm). Lấy kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022 là nội dung đánh giá trong bộ tiêu chí công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp thành phố.
           Chỉ đạo công tác phối hợp giữa cơ sở Đoàn với các trường Trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng công an nhân dân tổ chức hoạt động Đoàn nơi cư trú. Khuyến khích tổ chức Đoàn trong các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn địa bàn dân cư tổ chức các hoạt động Đoàn nơi cư trú cho đoàn viên.
          Chỉ đạo Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nội dung Hướng dẫn và vận động đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú.
          7.2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc:
          Triển khai và cụ thể hóa nội dung “Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022” phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị.
           Hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú theo sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên.
           Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá nội dung này trong các chương trình giao ban hoặc kiểm tra công tác Đoàn theo định kỳ; báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm của đơn vị.
           Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 01- HD/TĐTN, ngày 26/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị trao đổi hoặc thông tin bằng văn bản gửi về Thành đoàn Hòa Bình, ĐT: 02183856028, Email: thanhdoan.hb@gmail.com.
 
Nơi nhận:
- TT Tỉnh Đoàn;
- Ban TCKT Tỉnh đoàn;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu VT.
TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
BÍ THƯ
 
 
 (Đã ký)
 
 
Nguyễn Duy Tư
 
 

Văn bản mới

 Số: 27-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (01/10/2018)

 Số: 26-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (01/10/2018)

 Số 70 - CV/ĐTN
Tên: (V/v tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia Hệ tri thức Việt số hóa)

Ngày BH: (08/08/2018)

 Số 18 - KH/ĐTN
Tên: (Kế hoạch Tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018))

Ngày BH: (03/07/2018)

 Số 56-CV/ĐTN
Tên: (V/v vận động ĐVTN tham gia công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng chống bệnh dại)

Ngày BH: (09/07/2018)

 Hướng dẫn số 17-HD/ĐTN Xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018-2022
Tên: (Hướng dẫn xây dựng đòn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018-2022)

Ngày BH: (02/07/2018)

 Công văn số 56-CV/ĐTN v/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật"
Tên: (V/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật")

Ngày BH: (02/07/2018)

 49 - CV/ĐTN
Tên: (Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” trong thanh niên Hòa Bình năm 2018.)

Ngày BH: (22/06/2018)

 KH số 08 tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh
Tên: (KH tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh)

Ngày BH: (12/03/2018)

 Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018
Tên: (Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018)

Ngày BH: (29/03/2018)

Music


  • Đang truy cập: 407
  • Khách viếng thăm: 401
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 117506
  • Tháng hiện tại: 3337675
  • Tổng lượt truy cập: 37910652

Liên kết Website