Banner giữa trang

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Thành đoàn Hoà Bình khoá XIX (Nhiệm kỳ 2012 - 2017)

Đăng lúc: Thứ ba - 02/10/2012 20:25
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Thành đoàn Hoà Bình khoá XIX (Nhiệm kỳ 2012 - 2017) được ban hành kèm theo Quyết định số: 08 QĐ/TH.Đ, ngày 26/9/2012 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hoà Bình.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH HOÀ BÌNH
        BCH THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH
                            ***                                                                                                     Hoà Bình, ngày 26  tháng 9 năm 2012
               Số: 08 QĐ/TH.Đ

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế làm việc
của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hoà Bình
Khoá XIX (Nhiệm kỳ 2012 – 2017)
------------
 

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN HOÀ BÌNH

 
          Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
          Căn cứ Quyết định số: 357 QĐ/TĐTN ngày 12 tháng 7 năm 2012 của  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hoà Bình về việc công nhận Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hòa Bình khóa XIX (Nhiệm kỳ 2012 – 2017);
          Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ II Ban Chấp hành Thành đoàn Hòa Bình khóa XIX.

QUYẾT ĐỊNH
 
           Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Thành đoàn Hòa Bình khóa XIX (Nhiệm kỳ 2012 – 2017).
           Điều 2. Văn phòng Thành đoàn Hòa Bình, các cơ sở Đoàn trực thuộc và các đồng chí Uỷ viên BCH Thành đoàn Hòa Bình khóa XIX căn cứ quyết định thi hành.
           Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                          TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
- BTV Tỉnh đoàn; (b/c)                                                                                                                              BÍ THƯ
- Ban TC-KT Tỉnh đoàn; (b/c)
- Như điều II;                  
- Lưu VP.
                                                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                                                                          Hoàng Châu Khôi

 
QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA BAN CHẤP HÀNH THÀNH ĐOÀN HÒA BÌNH
KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2012- 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08 QĐ/TH.Đ, ngày 26/9/2012
của Ban Thường vụ Thành đoàn Hoà Bình)
---------------------
 
Chương I:
TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH,
BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC THÀNH ĐOÀN
 
Điều 1. Ban Chấp hành Thành đoàn:
Ban Chấp hành Thành đoàn Hòa Bình khóa XIX là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hòa Bình. Ban Chấp hành có trách nhiệm và quyền hạn sau:
1. Quyết định các vấn đề thuộc nguyên tắc Điều lệ Đoàn quy định gồm:
a) Bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm và quyết định số lượng Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành đoàn; lập ra Hội đồng Đội Thành phố.
b) Quyết định việc cho rút tên; bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành và các chức danh do Ban Chấp hành bầu ra.
c) Giải quyết khiếu nại; kỷ luật hoặc đề nghị Đoàn cấp trên kỷ luật đối với ủy viên Ban Chấp hành.
2. Quyết định quy chế làm việc, quy chế thi đua khen thưởng và chương trình hoạt động của Ban Chấp hành.
3. Quyết định những chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ chương trình công tác lớn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XIX và chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đoàn cấp trên.
Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố hàng năm.
4. Thông qua các báo cáo định kỳ hằng năm, 6 tháng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố.
5. Quyết định triệu tập Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn thanh niên Thành phố; chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành khi đến nhiệm kỳ Đại hội.
6. Quyết định quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Thành đoàn, quy chế làm việc của Hội đồng Đội Thành phố.
7. Quyết định việc thành lập, giải thể các tổ chức Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hòa Bình.
8. Giới thiệu nhân sự đại diện cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền.
9. Ban Chấp hành giữ vai trò định hướng chính trị, tư tưởng trong mọi hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hòa Bình, tôn trọng và phát huy tính chủ động, sáng tạo của Hội, thực hiện các chương trình hoạt động theo các mục tiêu đã thống nhất.

 Điều 2. Ban Thường vụ Thành đoàn:
Ban Thường vụ Thành đoàn thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo các cấp bộ Đoàn trong thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành. Ban Thường vụ Thành đoàn có trách nhiệm, quyền hạn sau:
1.Tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành; nghiên cứu tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đoàn.
Ban hành các văn bản nhằm quán triệt, thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy và Tỉnh đoàn. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn.
Nghiên cứu đề xuất với Thành ủy, Tỉnh đoàn những vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn Thành phố.
2. Quyết định quy chế làm việc của Cơ quan Thường trực Thành đoàn.
3.Thay mặt Ban Chấp hành Thành đoàn trong mối quan hệ với Thành ủy, Tỉnh đoàn, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội của Thành phố; quan hệ với các huyện Đoàn, Đoàn bạn. Phối hợp với các ban, ngành của Thành phố, các cấp ủy Đảng ở cơ sở giải quyết những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của tuổi trẻ và chính sách đối với cán bộ Đoàn, tạo cơ chế và nguồn lực cho hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
4. Chỉ đạo, chuẩn bị dự thảo văn kiện và đề án nhân sự Đại hội Đoàn Thành phố để trình Ban Chấp hành khi đến nhiệm kỳ Đại hội.
5. Quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn.
6. Giới thiệu nhân sự đại diện cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia Ủy ban Hội Liện hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hòa Bình, ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo của các đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội khác.
7. Quyết định chỉ định, chuẩn y, cho thôi sinh hoạt, bổ sung, kỷ luật ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban kiểm tra Đoàn các phường, xã và Đoàn trực thuộc không phải là ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn hoặc ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn sau đó báo cáo Ban Chấp hành trong cuộc họp gần nhất.
8. Giữ mối liên hệ với Thường trực Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hòa Bình để thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị tư tưởng trong các hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội xây dựng tổ chức và hoạt động, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
9. Ban hành hướng dẫn thi đua khen thưởng; xét công nhận các danh hiệu thi đua hằng năm; xét khen thưởng đột xuất hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân theo quy định.

Điều 3. Thường trực Thành đoàn:
Thường trực Thành đoàn gồm đồng chí Bí thư và Phó Bí thư, trường hợp cần thiết Ban Thường vụ có thể phân công đồng chí Ủy viên Thường vụ làm Thường vụ Thường trực. Thường trực Thành đoàn có trách nhiệm và quyền hạn sau:
1. Điều hành hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc ở cơ quan Thành đoàn đảm bảo yêu cầu hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn. Xử lý công việc hằng ngày theo sự ủy nhiệm của Ban Thường vụ và quy chế làm việc của cơ quan Thành đoàn.
2. Quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Thành đoàn.
3. Thay mặt Ban Thường vụ Thành đoàn trong mối quan hệ với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, đoàn thể, các tổ chức xã hội của Thành phố; cấp ủy Đảng ở các địa phương, đơn vị, để giải quyết những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của tuổi trẻ và chính sách đối với cán bộ, tạo cơ chế cho hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
4. Chỉ đạo, điều hành, tổ chức công tác thông tin trong hệ thống phục vụ việc chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn thành phố.
5. Chỉ đạo, lập và điều hành công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ chủ chốt của cơ quan Thành đoàn.
6. Quyết định những vấn đề, công việc cần giải quyết ngay trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành đoàn khi trong Ban Thường vụ còn có ý kiến khác nhau và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó.
Chương II:
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH,
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ THÀNH ĐOÀN
 
Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn:
1. Thảo luận và biểu quyết những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành tại các kỳ họp; tham gia hoạt động trong các tiểu ban, các tổ công tác hoặc các hình thức khác do Ban Thường vụ Thành đoàn thành lập; có chế độ định kỳ tham gia sinh hoạt, hoạt động trực tiếp tại 1 cơ sở Đoàn. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Ban Chấp hành, có quyền phát biểu ý kiến của mình trong Hội nghị, nhưng phải chấp hành nghị quyết đã được Hội nghị thông qua. Ủy viên Ban Chấp hành vắng họp 3 kỳ liên tục hoặc 6 kỳ họp Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ mà không có lý do chính đáng thì bị xóa tên khỏi danh sách Ban Chấp hành.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố, các nghị quyết, quyết định và chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn; quán triệt và tổ chức thực hiện tốt những nội dung chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thuộc lĩnh vực, địa phương, đơn vị mình công tác.
3. Tích cực đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành đoàn về các chủ trương, chương trình hoạt động liên quan đến lĩnh vực, địa phương, đơn vị mà mình được phân công phụ trách. Được cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, hoạt động của Hội, Đội về việc thực hiện các nghị quyết của Đoàn.
4. Có quyền ứng cử, đề cử vào Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Thành đoàn và rút tên khỏi Ban Chấp hành Thành đoàn, các chức danh lãnh đạo của Đoàn.
5. Có trách nhiệm chấp hành sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao, gương mẫu thực hiện Điều lệ Đoàn, các nghị quyết của Đoàn, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia chống mọi biểu hiện tiêu cực, cá nhân chủ nghĩa, rèn luyện và giữ gìn đạo đức cách mạng, nếp sống và lối sống trong sạch lành mạnh.
6. Có quyền chất vấn về hoạt động của Ban Thường vụ, UBKT Thành đoàn, các cá nhân ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn khác và được trả lời trong thời gian quy định. Đồng thời có trách nhiệm trả lời chất vấn về các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn.
7. Có kế hoạch học tập nâng cao trình độ mọi mặt, có chương trình nghiên cứu thực tế, giữ liên hệ mật thiết với cơ sở và quần chúng, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn:
Mỗi ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn được phân công phụ trách một số nhiệm vụ, chương trình công tác của Đoàn; phụ trách các đơn vị trực thuộc hoặc phụ trách các địa bàn công tác…Có trách nhiệm và quyền hạn sau:
1. Tham gia xây dựng các nghị quyết và chủ trương công tác của Ban Thường vụ; chuẩn bị các nội dung chương trình, đề án công tác được phân công phụ trách; tham mưu tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành đoàn đối với phần việc được phân công.
2. Nghiên cứu, tham mưu giải quyết hoặc giải quyết những công việc trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách trên cơ sở nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn và sự phân công của Thường trực Thành đoàn.
3. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Ban Thường vụ Thành đoàn, trường hợp vắng mặt phải được sự đồng ý của Thường trực Thành đoàn, đồng thời chủ động tiếp nhận và nghiên cứu nghị quyết của kỳ họp để triển khai thực hiện; Ủy viên Ban Thường vụ vắng họp 3 kỳ liên tục hoặc 6 kỳ họp trong nhiệm kỳ mà không có lý do chính đáng thì Ban Thường vụ xét và đề nghị Ban Chấp hành có hình thức kỷ luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 
4. Những đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn công tác tại các cơ sở Đoàn chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Thành đoàn và cấp ủy Đảng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị mình. Đảm nhận việc chỉ đạo thực hiện các mô hình mới, việc khó, xây dựng và nhân điển hình, tích cực nghiên cứu tổng kết thực tiễn để đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành đoàn xây dựng các chương trình công tác của Đoàn sát với thực tế và điều kiện cụ thể của các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn Thành phố.

Điều 6. Trách nhiệm quyền hạn của đồng chí Bí thư Thành đoàn:
1. Chủ trì hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành đoàn.
2. Chịu trách nhiệm cao nhất trước Thành ủy, Tỉnh đoàn và BCH Thành đoàn về việc lãnh đạo chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố.
3. Là người đại diện cao nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hòa Bình, đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng và nghĩa vụ xã hội của đoàn viên thanh niên Thành phố trong quan hệ với các cấp ủy Đảng, Đoàn cấp trên, các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức xã hội.
4. Phụ trách chung các mặt công tác của Đoàn, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức và cán bộ của Đoàn, công tác đối ngoại của Thành đoàn, trực tiếp làm Thủ trưởng Cơ quan Thường trực Thành đoàn.
5. Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn ký các nghị quyết, quyết định và văn bản quan trọng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn.
6. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt của Thành đoàn và cơ sở Đoàn trực thuộc.

Điều 7. Trách nhiệm quyền hạn của Phó Bí thư Thành đoàn:
1. Giúp đồng chí Bí thư điều hành bộ máy để giải quyết các công việc hằng ngày của Đoàn và Cơ quan Thường trực Thành đoàn trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn.
2. Giữ mối quan hệ công tác với các ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, với các cơ sở Đoàn trực thuộc, các đơn vị Đoàn bạn. Giúp đồng chí Bí thư quản lý điều hành và phối hợp hoạt động chung giữa các đơn vị theo quy chế và chương trình công tác đã được Ban Thường vụ Thành đoàn hoặc Thủ trưởng Cơ quan Thường trực Thành đoàn phê duyệt.
3. Chủ trì chuẩn bị các chương trình, kế hoạch, đề án, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn về lĩnh vực công tác được phân công.
4. Thường xuyên báo cáo công việc với đồng chí Bí thư, thay mặt đồng chí Bí thư khi được ủy quyền.
Chương III:
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC
 
Điều 8. Nguyên tắc và chế độ làm việc:
1. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Ban Chấp hành Thành đoàn làm việc theo chương trình toàn khóa và hằng năm họp thường kỳ 6 tháng 1 lần, khi Ban Thường vụ xét thấy cần thiết hoặc khi có trên một nửa số ủy viên Ban Chấp hành đề nghị thì Ban Thường vụ Thành đoàn triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn bất thường.
2. Ban Thường vụ Thành đoàn họp 1 quý 1 lần và họp bất thường khi cần thiết (tùy theo tính chất, nội dung của kỳ họp Ban Thường vụ có thể họp Ban Thường vụ Thành đoàn mở rộng nếu thấy cần thiết).
3. Nội dung hội nghị Ban Chấp hành do Ban Thường vụ chuẩn bị, nội dung hội  nghị Ban Thường vụ do Thường trực chuẩn bị (có thể gửi trước tài liệu cho các ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ nghiên cứu để thuận lợi cho việc xem xét quyết định).
4. Ban Thường vụ Thành đoàn quy định chi tiết chế độ thông tin báo cáo trong hệ thống tổ chức Đoàn thanh niên thành phố phục vụ công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn.

Điều 9. Hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn:
1. Hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn quyết định các vấn đề trọng tâm nhằm thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố; các nghị quyết của Đoàn cấp trên, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; thông qua báo cáo sơ kết, tổng kết chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng, hằng năm.
2. Thông qua các nghị quyết chuyên đề; bầu các cơ quan lãnh đạo của Đoàn; bầu bổ sung, cho rút tên khỏi danh sách cơ quan lãnh đạo của Đoàn do Ban Chấp hành bầu ra; thông qua báo cáo của Ban Thường vụ, của Uỷ ban kiểm tra Thành đoàn về tình hình thực hiện nghị quyết và những nội dung theo yêu cầu của Ban Chấp hành Thành đoàn.
3. Ban Chấp hành Thành đoàn biểu quyết thông qua nghị quyết tại hội nghị hoặc ủy nhiệm cho Ban Thường vụ Thành đoàn hoàn chỉnh nghị quyết để ban hành.

Điều 10. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:
1. Ban Chấp hành Thành đoàn giao cho Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Thành đoàn.
2. Mỗi đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Thành đoàn ở lĩnh vực, địa phương đơn vị mình công tác.
3. Kiểm tra thực hiện nghị quyết:
a) Định kỳ 6 tháng và 1 năm Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức kiểm tra toàn diện các mặt công tác của cơ sở để đánh giá sơ kết, tổng kết các trọng tâm công tác của Đoàn; kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra đột xuất khi cần.
b) Ủy ban kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ được giao hằng năm phải xây dựng chương trình công tác kiểm tra và kế hoạch kiểm tra đột xuất khi cần thiết; báo cáo với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về tình hình và việc xử lý các vi phạm trong việc chấp hành Nghị quyết và Điều lệ Đoàn.

Điều 12. Chế độ tự phê bình và phê bình:
1. Mỗi đồng chí ủy viên Ban Chấp hành phải thường xuyên tự kiểm tra và thực hiện tốt chế độ tự phê bình theo quy định của Đảng và Nhà nước đối với Đảng viên và cán bộ công chức.
2. Hằng năm Ban Thường vụ Thành đoàn thực hiện kiểm điểm trách nhiệm tập thể trước Ban Chấp hành tại hội nghị tổng kết năm.
Điều 13. Khen thưởng và kỷ luật:
1. Việc khen thưởng hoặc kỷ luật ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn thực hiện theo Điều lệ Đoàn, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và các quy định hiện hành của Trung ương Đoàn và Ban Chấp hành Thành đoàn.
2. Hằng năm và toàn khóa căn cứ vào kết quả, thành tích công tác và việc chấp hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành hoặc tính chất mức độ vi phạm quy chế làm việc của Ban Chấp hành để có hình thức khen thưởng hoặc kỷ luật đối với các ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn.
 Chương IV:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 14. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn có trách nhiệm thực hiện quy chế này. Uỷ ban kiểm tra giúp Ban Thường vụ theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Thành đoàn và đề nghị sửa đổi quy chế nếu thấy cần thiết. Chỉ có Ban Chấp hành Thành đoàn Hòa Bình khóa XIX mới có quyền bổ sung, sửa đổi Quy chế này.
Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 
BAN CHẤP HÀNH THÀNH ĐOÀN HÒA BÌNH
Tác giả bài viết: BTV Thành đoàn HB.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
 

Văn bản mới

 Số: 27-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (01/10/2018)

 Số: 26-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (01/10/2018)

 Số 70 - CV/ĐTN
Tên: (V/v tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia Hệ tri thức Việt số hóa)

Ngày BH: (08/08/2018)

 Số 18 - KH/ĐTN
Tên: (Kế hoạch Tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018))

Ngày BH: (03/07/2018)

 Số 56-CV/ĐTN
Tên: (V/v vận động ĐVTN tham gia công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng chống bệnh dại)

Ngày BH: (09/07/2018)

 Hướng dẫn số 17-HD/ĐTN Xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018-2022
Tên: (Hướng dẫn xây dựng đòn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018-2022)

Ngày BH: (02/07/2018)

 Công văn số 56-CV/ĐTN v/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật"
Tên: (V/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật")

Ngày BH: (02/07/2018)

 49 - CV/ĐTN
Tên: (Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” trong thanh niên Hòa Bình năm 2018.)

Ngày BH: (22/06/2018)

 KH số 08 tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh
Tên: (KH tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh)

Ngày BH: (12/03/2018)

 Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018
Tên: (Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018)

Ngày BH: (29/03/2018)

Music


  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1049
  • Tháng hiện tại: 11071
  • Tổng lượt truy cập: 4494907

Liên kết Website


Tin tiêu điểm