Banner giữa trang

Kế thừa và phát triển quan điểm lãnh đạo công tác thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đăng lúc: Chủ nhật - 17/06/2012 12:56
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ luôn quan tâm chăm sóc, đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ thanh niên Việt Nam, hướng thanh niên tiếp bước cha anh, đi theo lý tưởng của Đảng ta vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Ngay từ những năm đầu chuẩn bị điều kiện lãnh đạo sự nghiệp cách mạng nước ta, năm 1925, Bác Hồ đã sáng lập và bồi dưỡng những thanh niên ưu tú trong tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Hơn 83 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm lãnh đạo công tác thanh niên, lãnh đạo Đoàn Thanh niên cộng sản cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xem đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Có thể nhận thấy rõ nét sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các tác phẩm của Bác khi đề cập vấn đề thanh niên là giáo dục thế hệ trẻ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện về nhân cách, kết hợp giáo dục và tự giáo dục, kết hợp giữa xây và chống. Người thường xuyên nhắc nhở: “Giáo dục thanh niên không thể tách rời mà phải liên hệ chặt chẽ với những cuộc đấu tranh xã hội”.

Với thanh niên, Bác dạy: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho lợi ích nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào”. Đối với tổ chức Đoàn, Người chỉ rõ: “Muốn củng cố và phát triển thì Đoàn phải liên hệ rộng rãi và chặt chẽ với các tầng lớp thanh niên. Phải quan tâm đến đời sống, công tác và học tập của thanh niên, phải tránh thành kiến, hẹp hòi, cô độc. Phải thật thà đoàn kết với anh chị em thanh niên trong Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam”. Tất cả những điều Bác dạy là nhiệm vụ trước hết của thế hệ trẻ Việt Nam, đồng thời cũng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Suy rộng ra là trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”.

Thấm nhuần tư tưởng và đạo đức của Người, Đảng ta lãnh đạo công tác thanh niên, lãnh đạo tổ chức Đoàn trước hết bằng đường lối, chủ trương, chính sách. Các chủ trương ấy thể hiện cụ thể trong các văn kiện Đại hội, các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thể hiện bằng các thông tư, chỉ thị và cả trong các bài phát biểu, bài nói chuyện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đại hội Đảng lần thứ I (tháng 3/1935) chỉ rõ: Nhiệm vụ chính của Đoàn là phải củng cố và mở rộng tổ chức, đặc biệt ở những vùng quan trọng như nhà máy, hầm mỏ, đồn điền (...)Phải dùng các hình thức công khai và bán công khai, bí mật và lập ra các tổ chức có tính phổ biến như Hội thể thao, Câu lạc bộ, Hội đọc sách, Hội cứu tế...để tập hợp thanh niên.

Đại hội lần thứ II của Đảng (Tháng 2/1951) nhấn mạnh công tác vận động thanh niên trong tình hình mới. Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn là đẩy mạnh công tác vận động thanh niên ở vùng tạm chiếm, xây dựng Đoàn thanh niên cứu quốc thành tổ chức trung kiên; tăng cường công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Đại hội lần thứ III của Đảng (Tháng 9/1960) nêu rõ: “Thanh niên ta đã nêu cao tinh thần hy sinh anh dũng trong kháng chiến và lao động hoà bình. Thanh niên lại là lớp người đang xây dựng chủ nghĩa xã hội và sẽ xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở nước ta. Đảng ta phải hết sức chú trọng giáo dục và rèn luyện thế hệ trẻ thành những chiến sĩ trung thành với Tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, sẵn sàng mang hết nhiệt tình của tuổi trẻ tham gia xây dựng xã hội mới”.

Đại hội IV của Đảng (Tháng 12/1976) yêu cầu thế hệ trẻ Việt Nam phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, vượt qua thiên tai, đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch, kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; vững vàng kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh biến động phức tạp của tình hình thế giới.

Đại hội V của Đảng (Tháng 3/1982) đánh giá: Thanh niên nước ta đã trưởng thành nhanh chóng và có những cống hiến xứng đáng với truyền thống vẻ vang của thế hệ và của cả dân tộc...Đảng ta luôn luôn đánh giá đúng bản chất tốt đẹp, khả năng cách mạng của thanh niên và vai trò chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đại hội VI của Đảng (Tháng 12/1986) chỉ rõ: Thanh niên phải được bảo đảm việc làm khi bước vào đời và được quan tâm giáo dục về nhân cách, bản lĩnh và lý tưởng theo phương châm “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đại hội VII của Đảng (Tháng 6/1991) nêu nhiệm vụ: Các cấp ủy đảng và tổ chức đảng cần tăng cường lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng đoàn viên và cán bộ Đoàn, phát huy vai trò Đoàn làm nòng cốt trong phong trào thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Đại hội VIII của Đảng (Tháng 6/1996) đề ra nhiệm vụ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở mọi cấp, mọi ngành. Coi trọng hơn nữa việc giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ về chính trị, tư tưởng, văn hoá, nghề nghiệp, đạo đức, lối sống. Quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu học tập, lao động sáng tạo, hoạt động văn hoá, nghệ thuật thể thao và giải trí lành mạnh cho thanh, thiếu nhi. Tạo điều kiện cho Đoàn thực hiện tốt trách nhiệm đối với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Tạo môi trường xã hội lành mạnh, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội và văn hoá phẩm độc hại. Chăm lo giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị, của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Đại hội IX của Đảng (Tháng 4/2001) nêu rõ: Đối với thế hệ trẻ, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá, sức khoẻ, nghề nghiệp; giải quyết việc làm, phát triển tài năng và sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội lần thứ X của Đảng (Tháng 4/2006) nhấn mạnh: Đối với thế hệ trẻ, thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ(...) khuyến khích thanh niên tự học, tự nâng cao tay nghề, tự tạo việc làm. Thu hút rộng rãi thanh, thiếu niên và nhi đồng vào các tổ chức do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách.

Ngày 13/3/1991, trong tình hình quốc tế ngày càng phức tạp, Bộ Chính trị (khóa VI) đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-TW về “Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên”. Trong Nghị quyết khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên đối với tương lai dân tộc và vận mệnh Tổ quốc, khẳng định những quan điểm cơ bản về công tác thanh niên và phương hướng, nội dung giải pháp chủ yếu của công tác thanh niên.

Đặc biệt, trong những ngày tháng 7/2008, Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 (khoá X) sẽ dành thời gian trong chương trình nghị sự để quyết định những vấn đề quan trọng trong đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Đề án khẳng định một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo đã xây dựng được một thế hệ thanh niên thời kỳ mới có tri thức, có sức khoẻ tốt và tư duy phát triển mới, tiếp nối được truyền thống hào hùng của dân tộc, của Đảng ta, nêu cao ý thức yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, sẵn sàng hy sinh, tình nguyện vì lợi ích cộng đồng, có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Một lần nữa Đảng ta khẳng định việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng có sự đòi hỏi tự thân vận động và sự nổ lực rèn luyện, phấn đấu không ngừng của thanh niên, của tổ chức Đoàn.

Rõ ràng Đảng ta, bất kể ở giai đoạn nào cũng đều quan tâm lãnh đạo thanh niên, lãnh đạo tổ chức Đoàn thanh niên. Tư duy của Đảng ta về công tác thanh niên liên tục không ngừng đổi mới để phù hợp với đối tượng tuổi trẻ qua từng thời kỳ cách mạng. Theo quan điểm tư tưởng về thế hệ trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta ngày càng nâng tầm nhận thức gắn lý luận với thực tiễn để lãnh đạo, định hướng công tác thanh niên, tổ chức Đoàn ngày càng toàn diện, thật sự “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”.
Tác giả bài viết: Sưu tầm Internet
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
 

Văn bản mới

 Số: 27-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (01/10/2018)

 Số: 26-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (01/10/2018)

 Số 70 - CV/ĐTN
Tên: (V/v tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia Hệ tri thức Việt số hóa)

Ngày BH: (08/08/2018)

 Số 18 - KH/ĐTN
Tên: (Kế hoạch Tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018))

Ngày BH: (03/07/2018)

 Số 56-CV/ĐTN
Tên: (V/v vận động ĐVTN tham gia công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng chống bệnh dại)

Ngày BH: (09/07/2018)

 Hướng dẫn số 17-HD/ĐTN Xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018-2022
Tên: (Hướng dẫn xây dựng đòn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018-2022)

Ngày BH: (02/07/2018)

 Công văn số 56-CV/ĐTN v/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật"
Tên: (V/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật")

Ngày BH: (02/07/2018)

 49 - CV/ĐTN
Tên: (Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” trong thanh niên Hòa Bình năm 2018.)

Ngày BH: (22/06/2018)

 KH số 08 tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh
Tên: (KH tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh)

Ngày BH: (12/03/2018)

 Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018
Tên: (Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018)

Ngày BH: (29/03/2018)

Music


  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 1052
  • Tháng hiện tại: 11074
  • Tổng lượt truy cập: 4494910

Liên kết Website


Tin tiêu điểm