Chiến dịch hè 2023
Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12
Banner giữa trang

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7

Đăng lúc: Thứ tư - 08/07/2020 16:29
Small huy hieu doan 
 HÒA BÌNH
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN
Số 7 – Tháng 7/2020
Lưu hành nội bộ
 
Rounded Rectangle: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
 
 
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh
 
Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, là nhiệm vụ then chốt có vị trí đặc biệt quan trọng. Việc vận dụng tư tưởng của Người vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay sẽ góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh.
 
Trong bài nói chuyện tại lớp chỉnh huấn đầu tiên của Trung ương (ngày 11-5-1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: “Vì điều kiện khó khăn, mà số đông cán bộ và đảng viên chưa được huấn luyện hẳn hoi cho nên tư tưởng và trình độ chính trị còn thấp kém và lệch lạc. Điều đó tỏ rõ ra ở mỗi khuyết điểm như: không nắm vững chính sách trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh; không phân biệt rõ ràng bạn và địch, bệnh quan liêu, công thần và nạn tham ô hủ hóa khá nặng, v.v…”(1). Từ đó, có thể thấy xây dựng Đảng là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục và tu dưỡng, ngày một tiến bộ hơn, trở thành người cách mạng chân chính.
 
Trong Di chúc, Người cũng đề ra những yêu cầu cơ bản về đạo đức của cán bộ, đảng viên và yêu cầu xuất phát từ bản chất cách mạng của Đảng, từ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”(2).
 
Ngày nay, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất to lớn, đồng thời đang phải đối mặt với không ít khó khăn, nguy cơ, thách thức. Trong đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn liền với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong Đảng, bộ máy Nhà nước vẫn đang diễn ra với nhiều mánh khóe tinh vi, gây nhức nhối trong xã hội, thậm chí đe dọa đến sự tồn vong của Đảng và chế độ. Đây là một trong những nguy cơ tiềm ẩn  làm mất lòng tin của nhân dân đối với đường lối đổi mới của Đảng, đe dọa thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 
Tư tưởng về Xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Tư tưởng về Xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bác Hồ nói chuyện với Thanh niên Việt Nam. Ảnh TL.
 
Từ nhiều năm nay, Trung ương Đảng đã nhận thấy rõ những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, coi đây là một vấn đề then chốt đảm bảo nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Nếu không, Đảng sẽ không thể đáp ứng được sứ mệnh lịch sử mà nhân dân giao phó. Hội nghị Trung ương 4, khóa XI ban hành Nghị quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; tiếp đến Hội nghị Trung ương 4, khóa XII tiếp tục ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, nhằm lập lại kỷ cương trong Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.
 
Trước hết, xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận và tổ chức; lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Mở đầu tác phẩm “Đường cách mệnh”, Hồ Chí Minh đã đưa luận điểm nổi tiếng của V. Lê-nin: “Không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động... Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”(3). Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Người viết: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công tác thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”(4). Như vậy, khẳng định Cách mạng Việt Nam “trước hết phải có Đảng cách mệnh”, Người còn muốn nhắc đến một điều đặc biệt quan trọng: dẫn đường cho mọi hoạt động của cách mạng đều cần thiết phải có một học thuyết, một chủ nghĩa cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Có lý luận soi đường thì quần chúng hành động mới đúng đắn, mới phát hiện được tài năng và lực lượng vô cùng tận của mình”(5). Người chỉ rõ: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”(6). Nhưng, Người cũng phát hiện ra rằng “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin” (7).
 
Có chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, soi đường, dẫn lối, Đảng đã đạt được những mục tiêu nhất định, đã lãnh đạo được giai cấp công nhân thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình, đưa dân tộc ta vượt qua những khó khăn, thử thách của lịch sử, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu “Đảng áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp Mác - Lê-nin mà giải quyết các vấn đề thực tế của cách mạng Việt Nam… không phải chỉ học thuộc lòng vài bộ sách của Mác - Lê-nin mà làm được như vậy. Đảng phải có tinh thần khoa học và tinh thần cách mạng rất cao, phải hiểu rõ lịch sử xã hội, phải quyết tâm phấn đấu cho giai cấp và nhân dân, phải tin tưởng vào lực lượng và sáng kiến của quần chúng”(8). Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thấy tầm quan trọng của việc học tập, nâng cao năng lực về lý luận để vận dụng vào thực tiễn cách mạng chứ không phải “học lý luận vì lý luận, hoặc để tạo cho mình một cái vốn lý luận để sau này đưa ra mặc cả với Đảng”(9)
 
Hai là, thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Nguyên tắc tập trung, dân chủ: Theo Hồ Chí Minh, “Đảng tổ chức theo nguyên tắc dân chủ tập trung. Nghĩa là: .. Cá nhân phải phục tùng đoàn thể, số ít phải phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng Trung ương. Trong Đảng, bất kỳ cấp trên hoặc cấp dưới, đảng viên cũ hoặc đảng viên mới, đều nhất định phải giữ kỷ luật của giai cấp vô sản”(10). Đây là nguyên tắc rường cột, quan trọng nhất để xây dựng Đảng chặt chẽ, vững chắc, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong toàn Đảng.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích về tập thể lãnh đạo, về cá nhân phụ trách:“Việc gì đã được đông người bàn bạc kỹ lưỡng rồi, kế hoạch định rõ ràng rồi, thì cần phải giao cho một người hoặc một nhóm ít người phụ trách theo kế hoạch đó mà thi hành. Như thế mới có chuyên trách, công việc mới chạy. Nếu không có cá nhân phụ trách thì sẽ sinh cái tệ người này ủy cho người kia, người kia ủy cho người nọ, kết quả là không ai thi hành. Như thế thì việc gì cũng không xong”(11).
Theo Bác, tự phê bình và phê bình phải tiến hành thường xuyên như người ta rửa mặt hằng ngày; phải thẳng thắn, trung thực, “không đặt điều”, “không thêm bớt”, không che giấu,. Tự phê bình và phê bình phải kiên quyết, “ráo riết”. Người cũng yêu cầu: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”(13). Người yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”(14). Theo Người, muốn đoàn kết, thống nhất trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, tu dưỡng đạo đức cách mạng, “quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và các biểu hiện tiêu cực khác, phải yêu thương lẫn nhau, “sống có tình, có nghĩa”.Thực hiện nguyên tắc này trong công tác xây dựng Đảng phải chú ý khắc phục những biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, đồng thời phải chống lại tình trạng dựa dẫm tập thể, không dám quyết đoán và chịu trách nhiệm. Về Nnguyên tắc tự phê bình và phê bình, :  Người chỉ rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”(12).
 
Ba là, xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉ rõ: Cán bộ là những người vừa xây dựng nên chính sách vừa đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành, đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt ra chính sách đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cách mạng đặt ra. Vì vậy, cán bộ chính là “cái gốc của mọi công việc”. Đảng phải coi xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài là “công việc gốc” của Đảng. Trên thực tế, ở đâu có cán bộ tốt thì ở đó có phong trào tốt và ngược lại thì phong trào sẽ yếu và đi xuống, thậm chí là tạo nên nhiều hệ lụy cho cách mạng.
 
“Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung”(15).
 
Bốn là, thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng là hai mặt của một quá trình thống nhất, có quan hệ chặt chẽ với nhau, gắn kết với nhau vì mục tiêu đem lại cho Đảng một chất lượng mới, một tầm cao mới để Đảng luôn tồn tại với tư cách người lãnh đạo cách mạng, luôn phát triển với tư cách Đảng cầm quyền. Do vậy, với Người, xây dựng và chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ then chốt, mang tầm chiến lược, mà còn là công việc thường xuyên của Đảng trong vai trò lãnh đạo cách mạng, bởi “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”(17). Trên thực tế, ở đâu, muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì ở đó, tổ chức của Đảng phải trong sạch, vững mạnh, toàn thể cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương chính sách của Đảng. Muốn vậy, phải tổ chức cấp cấp uỷ thật tốt, vừa giáo dục, vừa phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục cán bộ, đảng viên làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Chỉ có như vây, Đảng mới được củng cố cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức.Việc sử dụng, cất nhắc cán bộ, cũng được Người hết sức qua tâm. Đó là việc xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng xem “người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không”, “người ấy xứng với công việc gì”, “có đủ dức tài không”?. Nếu không, sẽ “không khỏi đem người bô bô la la, chỉ nói mà không biết làm, vào những địa vị lãnh đạo. Như thế rất có hại”(16). Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ được thể hiện rất rõ, thể hiện tính cách mạng, soi đường trong công tác cán bộ của Đảng ta.
 
Trong giai đoạn cách mạng mới, bên cạnh những thời cơ mới, vận hội mới, dân tộc ta cũng đứng trước không ít những khó khăn, thách thức. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam càng phải được khẳng định, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cần được nâng cao hơn bao giờ hết để ứng với các yêu cầu, nhiệm vụ mà lịch sử dân tộc giao phó. Đảng cần xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, trong đó, quán triệt, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sẽ góp phần làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền./.
 
Thượng tướng, Viện sĩ, TS. Nguyễn Huy Hiệu
Nguyên UVTW Đảng, nguyên UVTV Quân uỷ Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
 
______________
(1), Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H, 2011, t.7, tr. 414- 415.
(2), (13), (14) Hồ Chí Minh:  Toàn tập, Sđd, t.15, tr. 622.
(3), (6), (7), (17) Hồ Chí Minh:  Toàn tập, Sđd, t.2, tr. 279, 289.
(4), (11), (12), (15) (16) Hồ Chí Minh:  Toàn tập, t.5, tr. 273- 274, 619-620, 301, 313, 314.
(5), (8), (10), Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr. 277, 277, 275.
(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.95.
Nguồn: Tuyên giáo.vn
Rounded Rectangle: THEO DÒNG LỊCH SỬ 
 
- 02/7/1976: Kỷ niệm Ngày nước ta đổi quốc hiệu từ Việt Nam Dân chủ cộng hòa thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- 11/7: Kỷ niệm ngày Dân số thế giới.
- 15/7/1950: Kỷ niệm Ngày truyền thống thanh niên xung phong.
- 17/7/1966: Ngày Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
- 20/7/1954: Ngày ký hiệp định Giơnevơ.
- 27/7/1947: Kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sỹ Việt Nam.
- 28/7/1929: Kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
 
KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG
THANH NIÊN XUNG PHONG (15/7/1950 – 15/7/2020)
 
I. BÁC HỒ KÍNH YÊU ĐÍCH THÂN SÁNG LẬP THANH NIÊN XUNG PHONG
Lịch sử ra đời và truyền thống hào hùng của lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP ) Việt Nam luôn gắn liền với sự quan tâm lãnh đạo, giáo dục của Đảng, Nhà nước và Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam, nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Và trên hết là sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ muôn vàn kính yêu – Người đích thân sáng lập và trực tiếp giáo dục rèn luyện lực lượng TNXP ngay từ ngày đầu – Xuất phát từ chiều sâu tư tưởng của Người về đánh giá sức mạnh dời non lấp biển của lớp tuổi thanh niên nhằm phục vụ kháng chiến, cứu nước đến ngày toàn thắng và về chiến lược đào tạo, rèn luyện cán bộ thông qua thực tiễn lao động chiến đấu trong “Trường học lớn TNXP” phục vụ sự nghiệp cách mạng lâu dài của Đảng.
Cách mạng tháng Tám (1945) thành công chưa được bao lâu thì thực dân Pháp trở lại xâm chiếm nước ta. Thực hiện Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/12/1946), quân dân cả nước ta đã vùng lên kiên cường chiến đấu với tinh thần quả cảm, hy sinh và đã đánh bại âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của giặc Pháp. Cùng với thắng lợi trong nước, bước vào 1950, tình hình thế giới có những chuyển biến quan trọng, Cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Liên Xô cùng các nước Dân chủ nhân dân ở Đông Âu đạt nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng kinh tế – xã hội và đã chính thức công nhận Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tạo cho thế của nước ta trên đà phát triển thêm vững mạnh.
Qua phân tích tình hình một cách đúng đắn, sáng suốt, Hồ Chủ Tịch và Trung ương Đảng chủ trương gấp rút chuẩn bị về mọi mặt, tận dụng sự lúng túng của địch để tiến lên giành nhiều thắng lợi lớn làm chuyển biến cục diện chiến trường có lợi cho ta. Ngày 06/01/1950, Trung ương Đảng ra chỉ thị về chuẩn bị chiến trường Đông Bắc cho thật đầy đủ để khi có điều kiện sẽ mở một chiến dịch lớn quét địch ra khỏi đường số 4, đánh bại quân địch trong vùng Đông Bắc. Tháng 6/1950, Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới, yêu cầu của chiến dịch là “Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng vùng biên giới phía Bắc nước ta, thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tiến tới giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính”.
Cùng với Trung ương Đảng và Bộ Tổng Tư lệnh, Hồ Chủ Tịch đã trực tiếp chỉ đạo chiến dịch quan trọng này. Bộ chỉ huy và Đảng ủy mặt trận Biên giới được thành lập do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng trực tiếp làm Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng làm Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp, trực tiếp phụ trách công tác hậu cần chiến dịch. Việc huy động dân công phục vụ chiến dịch trở thành nhiệm vụ rất lớn, phải huy động hàng chục vạn lượt dân công để sửa cầu đường, mở những con đường mới, vận chuyển vũ khí, lương thực, thuốc men, quân trang, quân dụng…từ hậu phương ra tiền tuyến. Tuy nhiên, lực lượng dân công có những hạn chế, không thể bảo đảm hoàn thành tất cả các mục tiêu và yêu cầu nghiêm ngặt của chiến dịch. Trước hết, thời gian đi dân công phục vụ cho các chiến dịch thường chỉ vài chục ngày đến vài tháng. Với  thời gian ngắn, đối tượng rộng rãi, các cấp lãnh đạo không thể làm tốt công tác tổ chức, giáo dục chu đáo nên dân công cũng không thể đảm đương được những nhiệm vụ trọng yếu và đột xuất của chiến trường đòi hỏi bảo đảm bí mật, nhất là phải có tinh thần dũng cảm, hy sinh hoàn thành nhiệm vụ trong bất kỳ mọi tình huống. Khi nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo tình hình này, Bác Hồ đã cân nhắc và chỉ đạo cần gấp rút huy động một lực lượng Thanh niên trẻ khỏe, thành phần tốt, có tinh thần hăng hái sáng tạo và dũng cảm hy sinh để thành lập các “Đội TNXP công tác” đảm nhận những nhiệm vụ trọng yếu của chiến trường. Đội TNXP công tác phải tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, được trang bị vũ khí như một Binh chủng bán vũ trang làm nhiệm vụ công binh và hậu cần phục vụ chiến dịch, cùng Bộ đội trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu đến ngày kháng chiến hoàn toàn thắng lợi. Bác còn nhấn mạnh Đội TNXP công tác vừa trực tiếp phục vụ chiến đấu vừa học tập rèn luyện để không ngừng tiến bộ, trưởng thành và Bác coi đây là một “Trường học lớn” đào tạo cán bộ cho Đảng, Nhà nước phục vụ công cuộc kiến quốc, xây dựng CNXH thành công.
Thực hiện Chỉ thị của Bác Hồ, tháng 6/1950, tại Hội nghị quán triệt đường lối quân sự trong giai đoạn mới, đặc biệt là chủ trương đánh lớn của Trung ương, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp truyền đạt cho đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và đồng chí Nguyễn Lam, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam cùng trong Ban Thanh vận Trung ương việc triển khai chủ trương sáng lập lực lượng TNXP của Bác. Đại tướng nhấn mạnh: Chủ trương sáng lập lực lượng TNXP nằm trong tư tưởng lớn của Bác Hồ, mang tầm chiến lược của cách mạng Việt Nam, không chỉ trong giai đoạn kháng chiến, cứu nước mà còn xuyên suốt các thời kỳ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc XHCN.
Ngày 15/7/1950, Đảng Đoàn Thanh vận Trung ương họp mở rộng và giao cho Ban thường vụ Trung ương Đoàn tổ chức thành lập Đội TNXP công tác Trung ương đầu tiên theo chỉ thị của Bác Hồ. Đây là thời điểm có ý nghĩa lịch sử đối với việc ra đời một đội hình thanh niên đặc thù từ ý tưởng lớn của Bác, một sáng tạo độc đáo về trường học thực tiễn rộng lớn đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam từ lứa tuổi Thanh Thiếu niên và ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Đội TNXP công tác Trung ương đầu tiên do đồng chí Vương Bích Vượng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn làm đội trưởng. Lúc đầu toàn Đội có 225 đội viên chia thành 3 Liên phân đội, có tổ chức Đảng và Đoàn thuộc Đảng bộ Tổng cục cung cấp mặt trận trực thuộc Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cuối tháng 8/1950, lễ xuất quân được tổ chức tại Núi Hồng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đầu tháng 9/1950, Đội nhận lệnh đi phục vụ Chiến dịch Biên giới. Đêm 16/9/1950, lực lượng TNXP đã dũng cảm vượt qua lửa đạn, bám sát phục vụ bộ đội nổ súng tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Đông Khê, diệt 300 tên địch mở màn cho chiến dịch Biên giới. Tiếp đến là trận Nậm Nang, Cóc Xa, quân ta tiêu diệt 2 binh đoàn giặc. Chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi cũng là bước mở đầu những trang sử vẻ vang của lực lượng TNXP. Đội TNXP công tác Trung ương được vinh dự Bác Hồ gửi thư khen. Đặc biệt, chỉ sau mấy tháng thành lập và dù bận muôn vàn công việc lãnh đạo kháng chiến, ngày 20/3/1951, trên đường đi chiến dịch Bác Hồ đã dành thời gian đến thăm đơn vị TNXP 312 đang làm nhiệm vụ tại khu rừng Cầu Nà Cù, thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Tại đây, Bác đã thăm hỏi, dặn dò và đọc tặng các cháu 4 câu thơ, nhưng thực chất là lời giáo huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phương hướng tư tưởng và hành động nhằm rèn luyện nghị lực cho lực lượng TNXP và cho cả thế hệ trẻ Việt Nam đang đứng trước nhiệm vụ hết sức nặng nề của Tổ quốc giao phó:
 
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”
 
Cuối năm 1953, trong khi Bộ Chính trị bàn quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ thì Bác Hồ cũng đồng thời bàn bạc với Bộ Tổng Tư lệnh chỉ đạo củng cố, phát triển các Đội TNXP với yêu cầu cao hơn, chất lượng tốt hơn. Bác chỉ rõ: “Kháng chiến càng tiến tới, công việc ngày càng nhiều, chúng ta cần củng cố và phát triển các Đội TNXP để đảm bảo công việc kháng chiến và đào tạo cán bộ sau này”. Bác nhấn mạnh “Thành phần Đội gồm những Thanh niên bần, cố, trung nông và những thanh niên trí thức quen lao động. Đội cốt giáo dục cho thanh niên tinh thần quyết tâm xung phong trong mọi việc. Rèn luyện thành những thanh niên gương mẫu, những chiến sĩ thi đua để trở nên những cán bộ tốt sau này cho Đảng và Chính phủ”. Và Bác muốn hàng ngày có điều kiện chăm lo giáo dục TNXP nên đã giao cho đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của Bác làm Đoàn trưởng, đồng chí Tạ Quang Chiến, cán bộ cận vệ cho Bác làm đội trưởng Đội TNXP kiểu mẫu và Đoàn TNXP mang mật danh Đoàn XP. Cả hai đồng chí Vũ Kỳ, Tạ Quang Chiến đều có vinh dự được Bác Hồ đặt tên (Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi). Trong thời gian này, Bác Hồ đã chăm sóc TNXP từ việc nhỏ đến việc lớn. Hàng tuần Bác nghe báo cáo, những khi vắng Bác giao Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng thay Bác trực tiếp nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo TNXP. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Bác còn giao cho đồng chí Nguyễn Văn Trân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Cung cấp tiền phương trực tiếp quan tâm, chỉ đạo TNXP phục vụ chiến dịch. Bác viết nhiều bài đăng báo, động viên biểu dương, khen thưởng những tập thể và cán bộ đội viên lập công xuất sắc, đặc biệt Bác ân cần chỉ bảo phương hướng phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành của TNXP.
II.   MỞ ĐẦU TRANG SỬ VẺ VANG CỦA THANH NIÊN XUNG PHONG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ và Trung ương Đảng, sự vận động giáo dục của Đoàn Thanh niên Cứu Quốc Việt Nam, chỉ trong một thời gian ngắn hàng vạn thanh niên các tỉnh Khu Ba, Khu Bốn, Tây Bắc, Việt Bắc và các tỉnh Khu Năm, Nam Bộ nô nức lên đường gia nhập TNXP. Tính từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1954, có trên 60.000 lượt thanh niên lên đường gia nhập lực lượng TNXP, trong đó có trên 25.000 TNXP tập trung, được Bác Hồ và Bộ Tư lệnh tiền phương giao đảm nhận hai mảng nhiệm vụ trọng yếu: Một là phục vụ, bảo vệ khu vực các cơ quan đầu não của Trung ương (ATK – an toàn khu ở chiến khu Việt Bắc). Hai là làm xung kích xây dựng các tuyến đường huyết mạch của chiến trường, phá bom nổ chậm, bảo đảm giao thông ở các tọa độ lửa, vận chuyển vũ khí, lương thực, quân trang, quân dụng trực tiếp phục vụ các chiến dịch Biên Giới, Trung Du, Tây Bắc, Thượng Lào…và đặc biệt là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Để phối hợp với Mặt trận Điện Biên Phủ, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định mở chiến dịch bắc Tây Nguyên, Liên khu 5 và Khu Đoàn 5 đã vận động trên 4000 TNXP hỏa tuyến thành lập Tổng đội 204 phục vụ chiến dịch cùng bộ đội lập công đánh thắng Mặt trận Đường 19 – An Khê và giải phóng hoàn toàn tỉnh Kon Tum, đánh bại cuộc càn Át Lăng nằm trong kế hoạch NaVa của Bộ Tổng chỉ huy quân đội Pháp.
Đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ, có trên 16.000 đội viên TNXP ngày đêm sát vai cùng bộ đội phục vụ chiến đấu và có hơn 8.000 cán bộ, đội viên lập công xuất sắc và trưởng thành nhanh chóng được tuyển chọn bổ sung vào các đơn vị bộ đội ngay tại chiến trường, tức là gần 1/5 quân trực tiếp chiến đấu ở mặt trận Điện Biên Phủ (theo quyển sách “Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì tổng quân số trực tiếp chiến đấu ở Điện Biên Phủ là 42.000). Để có được một đội quân TNXP đông đảo và nhanh chóng xông ra chiến trường, một bộ phận đại diện Ban chỉ huy Đoàn TNXP thành lập từ Việt Bắc vào Liên khu 4 do đồng chí Vũ Công Cẩn phụ trách đóng tại Thọ Xuân (Thanh Hóa và Yên Thành, Diễn Châu (Nghệ An) để phối hợp với các địa phương chuẩn bị mọi mặt tinh thần, vật chất cho việc tuyển quân TNXP. Các tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh khẩn trương điều động hàng loạt cán bộ trẻ là cấp ủy viên của tỉnh, huyện, xã có sức khỏe, phẩm chất, năng lực … tập trung hình thành các bộ khung, trước hết là khung Đại đội; và trung đội, còn Ban chỉ huy Đội là tỉnh ủy viên. Cuộc vận động tuyển quân TNXP được triển khai rầm rộ, rộng khắp trong 3 tỉnh Thanh – Nghệ – Tĩnh và các tỉnh miền núi phía Bắc, Trung du, Khu III. Một phong trào lên đường gia nhập TNXP sôi nổi hào hùng, nhiều Thanh niên khai tăng tuổi, tăng cân để được tuyển chọn. Kết quả tuyển quân đến đâu thành lập đơn vị đến đó, đủ 15 người thành tiểu đội, 4 tiểu đội thành trung đội, đủ 3 trung đội thành 1 đại đội, có các bộ phận quản trị, văn thư, y tá, tiếp phẩm, anh nuôi… đủ 200 người là nhận dụng cụ, vũ khí, lương thực, thực phẩm và khẩn trương hành quân. Từ Liên khu 4, hơn 10 đại đội lên đường ra Việt Bắc bổ sung quân cho Đội 36 và 38 làm nhiệm vụ xây dựng lán trại, hầm hào phục vụ, bảo vệ các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ và mở các tuyến đường chiến lược mới nối các tỉnh Thái Nguyên – Bắc Kạn – Cao Bằng – Lạng Sơn, Tuyên Quang – Hà Giang, Nghĩa Lộ – Yên Bái. Còn đại bộ phận thành lập Đội 34 và Đội 40, mỗi Đội có 20 đại đội hành quân lên Tây Bắc phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trong quá trình hành quân lên phục vụ chiến dịch, đường rừng quanh co, đèo cao, suối thẳm, đến Tây Bắc sương mù u ám, trời rét mà người đẫm mồ hôi, nhiều nơi có thổ phỉ hoạt động, cọp phục vồ người, đêm tối đen, người trước buộc khăn trắng để người sau trông bám theo sau, không được gây tiếng động, bảo đảm hành quân bí mật an toàn cho chiến dịch. Các đơn vị lên tới nơi thì nhận nhiệm vụ từ các cơ quan của Bộ Quốc phòng (gồm Cục Quân khí, Quân nhu, Quân y, Công binh) và của Hội đồng cung cấp tiền phương (gồm Cục Vận Tải tiền phương) và bảo đảm giao thông chiến dịch của Bộ Giao thông Bưu điện; đồng thời còn nhận một số nhiệm vụ của Bộ Công an.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ cung đường được phân ra “trung tuyến và hỏa tuyến” nhưng 40 đại đội TNXP thuộc Đội 34 và Đội 40 hầu như có mặt khắp nơi trên các tuyến dài 400 km; đường 13 từ bến đò Tạ Khoa, Nghĩa Lộ qua đèo Chẹn đến ngã ba Cò Nòi; đường 41 từ Yên Châu, Mộc Châu qua Cò Nòi lên đèo Pha Đin, Tuần Giáo vào Điện Biên Phủ. Vị trí các đại đội được bố trí vừa có đóng chốt bảo đảm phục vụ trọng điểm, vừa có lực lượng cơ động ứng cứu, chi viện cho trọng điểm khi bị địch đánh bom. Một số đơn vị rải quân làm nhiệm vụ cảnh giới bảo vệ đường dây, đi huấn luyện, hướng dẫn và trực tiếp phá bom nổ chậm, bom bươm bướm … Trên 60 loại công việc khác nhau, có những việc tưởng nhỏ như ngụy trang, đêm đêm hàng trăm xe tải đưa hàng vào “vùng cấm”, đường mòn, cỏ chết, cây ngụy trang ngả nghiêng khô héo, ban ngày TNXP phải làm cho cây cỏ tươi lại che khuất đường mòn, đi xa chặt cây về ngụy trang lại giống như rừng nguyên sinh, làm nhiệm vụ xây dựng kho tàng, lán trại, đào công sự, hầm pháo …
Với chiến dịch Điện Biên Phủ mọi nhân, tài, vật lực từ khu 4, khu 3, Việt Bắc, Yên Bái, Nghĩa Lộ lên đều nhập vào đường 41 nên địch tập trung đánh phá vào giao thông rất ác liệt. Việc bảo đảm giao thông, mạch máu của chiến dịch phải được thông suốt có ý nghĩa góp phần quyết định thắng lợi của chiến dịch nên lực lượng TNXP đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này và sự hy sinh xương máu nhiều nhất cũng trên mặt trận giao thông vận tải chiến dịch, nhất là ở các trọng điểm ngã ba, đường đèo độc đạo địch phá ngày đêm. Tại Ngã ba Cò Nòi, giao điểm đường 13 gặp đường 41 đi lên Sơn La, có đợt địch đánh phá liên tục 2,3 tuần liền, có trận địch dùng 65 máy bay ném 300 quả bom phá. Tại đèo Pha Đin có ngày địch thả 160 quả bom phá, bom Na Pan kèm theo bom bươm bướm vỏ xanh để ta không thể phát hiện. Vượt qua nguy hiểm, các chiến sĩ TNXP ngày đêm bám trụ, quan sát cắm cọc tiêu trên nhưng quả bom chưa nổ để tổ phá bom vào phá. Có trận quân ta đang phá bom thì địch đến đánh tiếp nên nhiều TNXP đã hy sinh. Riêng tại Ngã ba Cò Nòi và đèo Pha Đin có gần 300 TNXP đã anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ.
Trong cuộc chiến với quân thù trên trận tuyến giao thông vận tải các đồng chí Nguyễn Tiến Thụ, Cao Xuân Thọ, Trần Văn Cam ở đội phá bom đã dũng cảm và sáng tạo tìm ra cách phá bom bươm bướm vừa đạt hiệu quả cao, vừa giảm thương vong cho đồng đội, 3 đồng chí đều được thưởng Huân chương. Đồng chí Trịnh Văn Huyền dũng cảm xông lên cứu thoát 5 xe đạn trong khi địch đang bắn phá cũng được thưởng Huân chương và Trung ương Đoàn cử đi dự liên hoan Thanh niên, sinh viên tại Vacsava.
Mùa mưa đến, công tác bảo đảm giao thông càng gặp nhiều khó khăn, địch càng tăng cường đánh phá. Ngày 8-4-1945, Đại tướng Tổng Chỉ huy chiến dịch Võ Nguyên Giáp đã gửi thư động viên TNXP quyết tâm thắng mưa để thắng giặc. Có những đoạn đường đi bên núi, bên sông, qua nhiều thác cao, vách đá cheo leo nên các đơn vị vừa xẻ một bên núi phải kê đá một bên sông, có đoạn đã mở hình thành mặt đường nhưng qua một đêm đã sụt lở mất. Có đơn vị phải bạt ta luy cao trên 40m, anh em phải buộc dây treo người để làm việc. Có những trận mưa rừng, lũ ống đánh đứt dây cáp trôi cả phà, hàng trăm chiến sĩ TNXP đã anh dũng lao mình xuống thác cứu phà giữ vũ khí, lương thực tiếp tế cho mặt trận, nhưng cũng không ít đồng chí đã anh dũng hy sinh.
Vai trò và chiến công của lực lượng TNXP trong kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã được Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đánh giá: “Việc đảm bảo giao thông vận tải, cung cấp đạn dược, lương thực cho Điện Biên Phủ là một nhân tố vô cùng quan trọng không kém tình hình chiến đấu từng ngày, từng giờ. Vì vậy, nên kẻ địch không thể tưởng tượng chúng ta có thể khắc phục được những khó khăn ấy. Bọn đế quốc và phản động đã không đánh giá được sức mạnh của nhân dân. Trong kháng chiến nhất là trong các chiến dịch, nếu không có thanh niên xung phong thì bộ đội sẽ gặp khó khăn. Thanh niên xung phong đã thật sự đem tinh thần xung phong của thanh niên, xung phong trên chiến trường Điện Biên Phủ, cùng quân đội, dân công, đồng bào Tây Bắc góp phần cống hiến xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Tôi luôn coi thanh niên xung phong như bộ đội”.
          Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta và đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới. Hiệp nghị Giơnevơ về Đông Dương được ký kết. Hòa bình lập lại ở miền Bắc, một bộ phận lực lượng TNXP cùng quân đội tiến về tiếp quản Thủ đô và các thành phố lớn, tiếp đó lao vào nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng các khu công nghiệp ban đầu của hậu phương lớn miền Bắc, chuẩn bị chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trong nhiệm vụ mới này, không kém phần cam go, gian khổ nhưng với tinh thần “Thanh niên xung phong” tuyệt đại bộ phận cán bộ, đội viên đã lập công xuất sắc và trưởng thành nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực. Hầu hết các công trình giao thông, các tuyến đường sắt mới khôi phục, các nhà máy, xí nghiệp, các khu công nghiệp mới xây dựng, các nông trường, lâm trường, công trình thủy lợi ra đời trong thời gian này đều có mồ hôi, công sức, trí tuệ, và cả xương máu, ghi đậm dấu ấn lịch sử TNXP.
Tuy nhiên, trong không khí vui mừng, phấn khởi sau chiến thắng, đại bộ phận bộ đội hành quân về xuôi nhận nhiệm vụ mới thì 8000 trong tổng số hơn 16.000 cán bộ, đội viên TNXP vừa hoàn thành nhiệm vụ phục vụ chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ lại nhận được lệnh của Bộ Quốc phòng hành quân ngược lên biên giới Việt – Trung mở một con đường chiến lược đặc biệt để tiếp nhận vũ khí, lương thực, thuốc men của Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội Chủ nghĩa chuẩn bị đối phó với âm mưu của đế quốc Mỹ phá hoại hiệp nghị Giơnever và trực tiếp nhảy vào xâm lược Đông Dương. Đây là bước ngoặt lớn đối với TNXP, tư tưởng cán bộ, đội viên diễn biến phức tạp bởi ai cũng tưởng rằng sau thắng lợi sẽ được về thăm gia đình, quê hương, được tiếp tục đi học hoặc chuyển ngành công tác…Để làm thông suốt tư tưởng trước hết là đảng viên, đoàn viên tiến hành đợt học tập đặc biệt dựa vào các lời dạy bảo của Bác Hồ về TNXP có liên hệ kiểm điểm, biểu dương những ưu điểm, phê phán những tư tưởng công thần, tự kiêu…Sau học tập, tất cả cán bộ đội viên hạ quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ.
          Việc mở con đường quốc phòng chiến lược dài gần 100km nối liền Lai Châu đến Ma Lù Thàng biên giới Trung Quốc vào thời điểm này (cuối năm 1954) bị Ủy ban giám sát Quốc tế coi là Việt Nam vi phạm hiệp định Giơ ne vơ nên TNXP phải bí mật, khẩn trương làm cả ban đêm. Hơn 3 năm làm đường, TNXP phải trải qua muôn vàn giao lao, nguy hiểm. Khí hậu khắc nghiệt, ngày nắng nóng đêm giá buốt thấu xương, nạn ruồi vàng, bọ chét cắn đốt sinh ghẻ lở, ốm đau, sốt rét rừng, bệnh phù thũng vì thiếu ăn, thiếu thuốc, thiếu sinh tố. Hơn một trăm TNXP bị tái phát vết thương, bị tai nạn lao động do kiệt sức và trong điều kiện treo người trên vách núi cao hoặc vượt thác sâu mà không đủ dụng cụ bảo đảm an toàn, cộng với nạn thổ phỉ phục kích, tập kích, bắn lén nên đã hy sinh, được đơn vị an táng tại Nghĩa trang Chăn Nưa – Lai Châu. Ngày nay nghĩa trang này đã được xây dựng thành Nghĩa trang liệt sỹ TNXP
III.   VAI TRÒ VÀ NHỮNG CỐNG HIẾN XUẤT SẮC CỦA THANH NIÊN XUNG PHONG
Năm 1965, đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân vào trực tiếp xâm lược miền Nam và tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc. Một lần nữa Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ chủ trương tổ chức lực lượng TNXP. Ngày 21/6/1965, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 71, quyết định tổ chức Lực lượng TNXP chống Mỹ, cứu nước. Chỉ thị nêu rõ: “Trước những thất bại liên tiếp trong cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ đang tăng cường và mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, trước hết là phá hoại các đường giao thông, các doanh trại quân đội, các khu vực kinh tế nhằm gây cho ta những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế và củng cố quốc phòng. Trong tình hình đó, việc bảo đảm công tác giao thông vận tải không bị gián đoạn là một nhiệm vụ vô cùng trọng yếu đối với các hoạt động sản xuất của các ngành, các địa phương và tăng cường khả năng quốc phòng”.
Để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng của Thanh niên trong việc đảm đương các nhiệm vụ khó khăn nhưng vẻ vang đó, Trung ương Đảng và Hội đồng Chính phủ quyết định giao cho Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động tổ chức các Đội TNXP chống Mỹ, cứu nước.
Chỉ sau 20 ngày Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị thành lập TNXP chống Mỹ cứu nước, ngày 12/7/1965, Bác Hồ đã trực tiếp nghe Trung ương Đoàn báo cáo về tình hình tuyển quân. Trong các lời căn dặn quý báu của Bác, Bác nhấn mạnh đến chính sách, nhất là chính sách đối với nữ TNXP và đặc biệt Bác quan tâm đến việc thông qua thực hiện lao động, chiến đấu mà đào tạo, rèn luyện TNXP tiến bộ, trưởng thành.
          Ngày 29/7/1965, Ban Bí thư Trung ương Đảng có chỉ thị số 105 về việc tăng cường lãnh đạo công tác vận động Thanh niên trong tình hình mới có đoạn nói: “Để phát huy truyền thống của TNXP trong thời kỳ kháng chiến và để đáp ứng với nhiệt tình của Thanh niên đang sôi nổi thực hiện phong trào “Ba sẵn sàng” cần tổ chức các Đội TNXP chống Mỹ, cứu nước nhằm phục vụ cho chiến đấu và xây dựng. Mỗi Đội TNXP phải là một đơn vị sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết đồng thời là một trường học văn hóa, kỹ thuật, nơi đào tạo và rèn luyện Thanh niên về mọi mặt”. Ngày 15/11/1965, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam ra Chỉ thị số 86 về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự và trang bị vũ khí thích hợp với yêu cầu nhiệm vụ trị an, tác chiến của từng vùng cho các đơn vị TNXP. Đồng thời tiến hành đăng ký quản lý quân nhân dự bị, sẵn sàng bổ sung quân cho bộ đội khi có yêu cầu của Bộ Quốc phòng.
 
Sau khi có chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ và Trung ương Đảng, từ tháng 6/1965 đến tháng 4/1975 trong cao trào “Ba sẵn sàng” do Trung ương Đoàn phát động đã có gần 20 vạn nam nữ thanh niên gia nhập các Đội TNXP chống Mỹ, cứu nước và có mặt ở hầu hết các chiến trường gian khổ nhất, ác liệt nhất, ngày đêm phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu. Chỉ riêng trên mặt trận giao thông vận tải từ Khu Bốn vào dọc đường Trường Sơn, dưới làn bom đạn và cả chất độc của địch, hàng vạn TNXP không quản ngại gian khổ, hy sinh, ngày đêm đào núi, vượt suối phá đá, xuyên đèo góp phần làm mới hơn 2.000 km đường chiến lược, đảm bảo giao thông thông suốt từ Bắc vào Nam, từ các hậu phương chi viện cho tiền tuyến.
Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta, đế quốc Mỹ đã dùng hàng chục loại máy bay phản lực kể cả máy bay hiện đại nhất như B52, F111, đánh phá trên 7 vạn lần, ném 2,5 triệu tấn bom các loại, tập trung 80% vào các tuyến giao thông trọng điểm và ở những nơi này đại bộ phận TNXP trấn giữ. Nhiều ngày giặc Mỹ huy động từ 500 đến 1000 lần chiếc máy bay, bắn trên 90 vạn quả đại bác và tên lửa vào đất liền, thả xuống biển, xuống sông hàng vạn quả thủy lôi…Chỉ tính riêng Xuân Mậu Thân 1968, ở trọng điểm Cua chữ A do đơn vị TNXP đảm nhiệm phải chịu 969 lần B52 với trên 10.000 tấn bom các loại. Trên khắp mọi tuyến đường chiến lược thuộc Trung ương và các địa phương quản lý, các cầu phà, bến cảng, các trọng điểm đánh phá ác liệt ngày đêm, lực lượng TNXP cùng bộ đội và công nhân ngành giao thông vận tải đã anh dũng bám đường đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt từ Bắc vào Nam, Lực lượng TNXP còn là đội quân chủ lực mở các tuyến đường chiến lược dọc ngang từ phía Bắc đến phía Nam vĩ tuyến 17 và sang nước bạn Lào, đã xây dựng các kho tàng, bốc xếp, chuyển tải hàng triệu tấn vũ khí, lương thực, quân trang, quân dụng liên tục  từ hậu phương miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam. Một số đơn vị TNXP còn trực tiếp tham gia chiến đấu bắn rơi 16 máy bay, bắt sống 13 giặc lái và 16.000 đội viên TNXP được tuyển chọn trực tiếp bổ sung vào quân đội.
Các đội quân TNXP đã trở thành lực lượng quan trọng trong cuộc chiến tranh nhân dân. Việc huy động kịp thời lực lượng TNXP chống Mỹ, cứu nước trong thời gian này là một quyết sách độc đáo, sáng tạo góp phần đối phó kịp thời với cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ xâm lược. Hành động anh hùng, lao động chiến đấu dũng cảm, kiên cường sẵn sàng hy sinh vì mạch máu giao thông Tổ quốc như anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế trên đường 12A Quảng Bình, Đinh Thị Thu Hiệp trên đèo Đá Đẽo đường 15A (đường Trường Sơn lịch sử), Nguyễn Tri Ân trên đất Hà Tĩnh kiên cường…và hàng vạn nam nữ TNXP khác đã không quản gian lao, nguy hiểm sẵn sàng hy sinh, hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho cách mạng, mãi mãi là những tấm gương sáng chói của lực lượng TNXP chống Mỹ, cứu nước. Tiêu biểu như anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Vân Liệu thuộc Đội TNXP số 25 Anh hùng tham gia chiến dịch “Chọc thủng Trường Sơn mở đường Thắng lợi” làm nên con Đường 20 Quyết Thắng – một con đường lịch sử của thời kỳ chống Mỹ cứu nước như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá “Đường 20 – Quyết Thắng là một kỳ công, kỳ tích, kỳ quan do ý chí vì độc lập tự do của chiến sĩ và Thanh niên xung phong làm nên”.
Trên con đường này, đơn vị Nguyễn Thị Vân Liệu được phân công bám giữ trọng điểm cua chữ A trên đèo Phu La Nhích và Ngầm Ta Lê. Địa hình hiểm trở một bên núi cao, một bên vực thẳm. Nơi kẻ thù coi là yết hầu của mạch máu giao thông từ miền Bắc vào miền Nam. Nơi ấy sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc. Các loại phương tiện, vũ khí tối tân nhất của đế quốc Mỹ được sử dụng. Máy bay C130, Thần Sấm, Con Ma, B52 thay phiên nhau đánh phá. Có ngày chúng đánh tới trăm lần, ban đêm thả pháo sáng rực cả một vùng, tưởng như không có một vật gì chúng không nhìn thấy. Bom xới đạn cày, đến nỗi núi đồi không còn một cành cây, ngọn cỏ. Mùa khô trở thành núi đỏ, mùa mưa trở thành hồ lầy, không thể đào nổi một hố trú ẩn cá nhân. Mùa khô 1967, 1968, 1969, 1970, Mỹ đã dùng đủ mưu thuật của chiến tranh hiện đại đổ vào các trọng điểm không biết bao nhiêu tấn bom đạn, chất độc hóa học, bom lân tinh, bom la de, bom khoan, bom nổ chậm, bom từ trường, bom bi, rốc két, mìn vướng, mìn tai hồng, mìn hẹn giờ, cây nhiệt đới thu tiếng động…để hủy diệt lực lượng của ta. Thế nhưng những chiến sĩ TNXP vẫn kiên cường bám trụ, bám trọng điểm với tinh thần “xe chưa qua, ta chưa nghỉ”. Trời mưa to, đất đá đổ ngổn ngang xuống lòng đường kéo dài hàng cây số, bùn lầy nhão nhoét, trời rét căm căm, các chiến sĩ TNXP phải thức suốt đêm tầm tã trong mưa dầm gió rét để thông đường và dẫn dắt xe qua trọng điểm an toàn. Có thời gian thiếu gạo, thiếu muối, thiếu rau, thiếu thuốc men, thiếu vải mặc, thiếu cả những thứ cần thiết cho chị em nữ, có lúc hàng trăm người bị sốt rét, người sốt nhẹ phục vụ người sốt nặng cáng nhau đi viện, người nằm trên cáng và người cáng đều là bệnh nhân, người nào giảm sốt xuống khiêng, người nào sốt cao lên cáng, cứ thế thay nhau…Đơn vị đa số là nữ, có một số nam giới tham gia tổ xung kích phá bom đợt đầu đã bị hy sinh. Cả đơn vị thề “quyết tử cho Cua chữ A quyết sinh”. Một phong trào tìm mưu, hiến kế để phá bom nổ chậm được phát động. Người đề xuất sáng kiến đầu tiên là Nguyễn Thị Vân Liệu: Dùng bộc phá phá bom, lúc đầu đặt bộc phá cạnh quả bom, tra kíp nổ và đốt, rồi chọn một chỗ thích hợp để nghe. Nếu hai tiếng nổ nối tiếp nhau là đạt kết quả. Đối với những quả bom chui sâu xuống mặt đường thì khéo léo đào một hố sâu ở dưới quả bom theo hình nón, đáy nhỏ, miệng to, rồi nhồi bộc phá theo như hình trên cho xuống hố, tra kíp, mùn đốt. Kết quả khi bộc phá nổ đã hất tung quả bom lên, do đó bom nổ, mặt đường ít bị khoét sâu. Sáng kiến của Nguyễn Thị Vân Liệu và tinh thần dũng cảm quyết thắng của đơn vị phá bom được phổ biến cho toàn binh trạm 14 và toàn tuyến đường áp dụng. Biết tin này Bác Hồ rất vui, tự tay Bác gửi Huy hiệu của Bác tặng thưởng cho Liệu.
Theo số liệu thống kê trong hơn 10 năm hoạt động (1965 – 1975) lực lượng TNXP chống Mỹ cứu nước đã nòng cốt xây dựng mới 2.165 km đường chiến lược, đường vòng, đường tránh. Trấn giữ 2.526 trọng điểm đánh phá để đảm bảo giao thông thông suốt trên 53 con đường dài trên 3.000 km. Vận chuyển hàng chục vạn tấn vũ khí, lương thực…ra tiền tuyến. Bổ sung 15.772 cán bộ, đội viên cho bộ đội chủ lực và công an vũ trang. 14.888 cán bộ, đội viên trưởng thành trong lao động, chiến đấu được cử đi đào tạo trong nước và nước ngoài trở thành một đội ngũ cán bộ cốt cán trên nhiều lĩnh vực ở các ngành, các cấp từ địa phương đến Trung ương. Đã có 26 cá nhân và 32 tập thể, địa phương, đơn vị được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân.
Ở miền Nam, Đảng và Mặt trận dân tộc giải phóng quyết định giao cho Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam tổ chức Lực lượng TNXP giải phóng. Trong cao trào Năm xung phong do Đoàn Thanh niên phát động với khẩu hiệu “Nơi đâu chiến trường cần, TNXP có mặt, nơi nào có giặc TNXP xuất quân”, hàng vạn TNXP đêm ngày sát vai cùng quân giải phóng phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu ở hầu hết các chiến trường từ Trị Thiên, Khu Năm, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và từ những trận đánh Mỹ đầu tiên ở Núi Thành (1965) đến các chiến dịch Tổng Tấn công chiến lược Tết Mậu Thân (1968), chiến dịch Tây Nguyên (1973) và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam. Cùng với lực lượng TNXP chống Mỹ, cứu nước ở miền Bắc, Lực lượng TNXP giải phóng miền Nam được thành lập khi cuộc chiến tranh do đế quốc Mỹ tiến hành chuyển từ “đặc biệt” sang “cục bộ”. Hàng chục vạn quân Mỹ và chư hầu ồ ạt kéo vào miền Nam nước ta. Chiến trường chính, nơi đọ sức quyết liệt giữa lực lượng chủ lực hai bên là miền Đông Nam Bộ và Khu 5 – Tây Nguyên. Tại những nơi này, địch gom dân, kèm kẹp gắt gao, thực hiện triệt để chính sách cướp sạch, đốt sạch, giết sạch tàn bạo. Trong bối cảnh đó, vấn đề phục vụ bộ đội chủ lực, chiến đấu trở nên cực kỳ cấp bách. Không thể sử dụng dân công thông thường, chiến trường chính của bộ đội chủ lực đòi hỏi một lực lượng phục vụ thật đặc biệt, rất cơ động, linh hoạt sát vai cùng bộ đội như hình với bóng trong suốt các trận đánh và mỗi chiến dịch.
 
Ngày 20/4/1965, Đội TNXP  giải phóng đầu tiên làm lễ xuất quân với 108  nam nữ cán bộ đội viên nòng cốt rút từ các cơ quan Trung ương Cục. Tiếp theo đó hàng chục ngàn TNXP tuyển từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long đã vượt sông suối, núi rừng, vừa hành quân đánh địch lần lượt tập trung về căn cứ (R). Mười một Đội, mỗi Đội có số quân tương đương một đại đội. Về sau hình thành 3 Liên đội 5, 7, 9 trực tiếp phục vụ 3 Sư đoàn chủ lực 5, 7, 9. Vừa xuất quân lực lượng TNXP đã phục vụ ngay có hiệu quả các trận đánh Mỹ  nổi tiếng đầu tiên: Phước Long, Đồng Xoài, Bông Trang, Nhà Đỏ…
Ngay từ buổi đầu  TNXP rất được bộ đội yêu mến, tin cậy. Trước các trận đánh, TNXP đi trước chuẩn bị chiến trường. Trong các trận đánh TNXP sát vai cùng bộ đội chiến đấu và phục vụ chiến đấu, sơ cứu và khiêng cáng thương binh ra tuyến sau. Sau trận đánh TNXP vẫn ở lại thu dọn chiến trường, không để sót thương binh, tử sĩ. Không ít trường hợp bị địch quay lại phản kích cả đơn vị TNXP hy sinh. Còn trên đường về hậu cứ, trong mưa bom lửa đạn, nhiều trường hợp TNXP lấy thân mình che chở cho thương binh, quyết không để chiến binh bị thương lần thứ hai. Anh hùng liệt sĩ Đoàn Thị Liên, người con gái tỉnh Bình Dương, đội Phú Lợi căm thù là một trong nhiều tấm gương tiêu biểu của TNXP đã dũng cảm hy sinh, lấy thân mình che chở cho thương binh. Nhiều trường hợp TNXP còn thay thương binh cầm súng hoặc cướp súng của địch diệt địch, trở thành dũng sĩ diệt Mỹ, bắt sống tù binh Mỹ và chư hầu, phá hỏng xe tăng, xe bọc thép, bắn rơi trực thăng địch như các anh: Trương Thanh, Trịnh Duy Hoàng, Lê Văn Đức, Trang Bá Phúc, Trịnh Văn Thi, Lê Văn Gieo, Phạm Văn Be, các chị Hoàng Anh, Võ Thị Rậm, Hồ Ánh Tuyết, Phạm Thị Mãnh, Nguyễn Thị Hồng Láng…đã được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
Mười năm phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu, lực lượng TNXP giải phóng đã xây dựng nên truyền thống “Phục vụ quên mình, anh dũng xung phong, lập công xuất sắc”. Chỉ tính riêng Tổng đội TNXP giải phóng miền Nam từ ngày thành lập (20-4-1965) đến ngày 30-4-1975 đã tham gia phục vụ 16 chiến dịch lớn với 641 trận đánh cấp Trung đoàn trở lên, vận chuyển 20.153 tấn vũ khí, lương thực…ra trận địa, nhận 9.062 thương binh đưa về tuyến sau, trực tiếp chăm sóc, bảo vệ 2077 thương binh, tiếp đón nuôi dưỡng 3.500 cán bộ chiến sĩ được trao trả. Đào 1.535 hầm phẫu thuật, xây dựng 8 bệnh viện dã chiến, 272 kho chứa hàng, mở 284 km đường thồ, 29 km đường ô tô và bắc 21 cây cầu vượt sông suối. Đặc biệt một số đơn vị TNXP đã trực tiếp chiến đấu trên 40 trận từ cấp Trung đội đến cấp Tiểu đoàn. Diệt và bắt sống 1.119 tên địch có 286 tên Mỹ, 7 lính Pắc Chung Hy, 270 lính Lonnon, bắn cháy, phá hủy 10 xe tăng, M113, 5 máy bay, thu nhiều vũ khí…
Thông qua chiến đấu, rèn luyện Tổng đội chuyển sang Công an vũ trang một tiểu đoàn và Quân đội một đại đội, tổng số 600 cán bộ chiến sĩ. Đồng thời chuyển 242 cán bộ về tăng cường cho các địa phương. Đặc biệt, cùng với Tổng đội TNXP giải phóng miền Nam, còn có các đơn vị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân như: Đội TNXP ẤP Bắc, Liên đội TNXP Võ Như Hưng (Quảng Đà), Tiểu đội 1, Đại đội 759 Đoàn 559…
Tại chiến trường khu 5 và Tây Nguyên các Tổng đội TNXP giải phóng mang tên các anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Bé, Võ Như Hưng có 5 tiểu đoàn theo sát các Sư đoàn bộ đội chủ lực phục vụ các trận đánh lớn và 10 tiểu đoàn cùng Bộ đội Đoàn 559 phục vụ tuyến đường Trường Sơn, tiêu biểu có Tiểu đoàn 2 nữ TNXP thuộc Quân khu 5 do Phạm Thị Thao làm Tiểu đoàn trưởng đã kiên cường dũng cảm vượt qua mưa bom bão đạn của quân thù trực tiếp phục vụ bộ đội. Có nhiều nữ cựu TNXP hàng tháng trời trên vai gùi cõng súng đạn với khối lượng nặng gấp đôi cơ thể mình; chiến sĩ Nguyễn Thị Huấn vác cả nòng pháo nặng trên 100 kg. Cả tiểu đoàn và 2 cán bộ Phạm Thị Thao, Nguyễn Thị Huấn cũng đã được đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Lực lượng TNXP giải phóng miền Nam, nhất là ở Khu 5 không chỉ được tổ chức ở vùng giải phóng, vùng căn cứ kháng chiến mà còn được tổ chức bí mật trong đô thị và vùng địch kiểm soát. Trong thời gian trước, trong và sau tết Mậu Thân 1968, hàng trăm học sinh, sinh viên các đô thị Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang…thuộc khu 5 đã tìm cách hóa trang hợp pháp thoát ly lên căn cứ tham gia TNXP. Rồi từ căn cứ bí mật trở về vùng địch xây dựng cơ sở, thành lập các đội TNXP vũ trang tuyên truyền, diệt ác ôn, vận động thanh niên, học sinh, sinh viên nòng cốt đấu tranh 3 mũi giáp công (quân sự, chính trị, binh địch vận), đào hầm bí mật, bảo vệ cán bộ, phục vụ bộ đội đặc công, tập kích các đồn, bốt địch, tiêu diệt bọn sĩ quan và cố vấn Mỹ, vận chuyển thương binh ra vùng giáp ranh…Có cả nhiều trường hợp tổ chức cài cắm sâu vào CIA của Mỹ để nắm tình hình phục vụ cho các cơ quan lãnh đạo Cách mạng. Có trường hợp còn giáo dục được một tù binh Mỹ giác ngộ đổi tên là Nguyễn Chiến Đấu, tự nguyện xin kết nạp vào Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam, bổ sung  vào Đội TNXP vũ trang tuyên truyền binh địch vận. Qua lời kêu gọi, vận động, đấu tranh bằng truyền đơn, bằng loa pin, loa máy, băng ghi âm, ghi hình của chiến sĩ TNXP Nguyễn Chiến Đấu, một bộ phận lính Mỹ và chư hầu ở miền Trung đã nhận rõ bản chất  của kẻ xâm lược, và của nhân dân Việt Nam anh hùng chống xâm lược, góp phần làm dao động và tan rã một số sĩ quan, binh lính Mỹ và chư hầu ở miền Trung nhận rõ bản chất của kẻ xâm lược và hoang mang, dao động
IV.  TIẾP BƯỚC CHA ANH, CÁC THẾ HỆ THANH NIÊN XUNG PHONG SAU NGÀY THỐNG NHẤT TỔ QUỐC TIẾP TỤC LẬP CÔNG TRONG THỜI KỲ MỚI
Đại thắng mùa xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước và nhân dân ta, kỷ nguyên độc lập tự do, thống nhất cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội công cuộc xây dựng lại đất nước sau chiến tranh đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân ta những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới rất nặng nề khó khăn và phức tạp.
Để khắc phục hậu quả chiến tranh xây dựng lại đất nước ta đoàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ mong muốn, và tạo môi trường hoạt động cho tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, vào dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2010), Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi “Toàn thể cán bộ Đoàn viên và thanh niên trong cả nước hãy biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong kháng chiến thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương Đảng thi đua thực hiện các phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”, “Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hàng vạn Thanh niên xung phong thuộc thế hệ thứ ba xung kích lên đường có mặt trên những tuyến đầu gian khó nhất, những nơi hoang tàn đổ nát do chiến tranh phá hoại và các vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội; sắp xếp ổn định dân cư gắn với việc giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên và các đối tượng khác; thực hiện nhiệm vụ công ích, tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn đang đặt ra, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng đổi mới đất nước, trong đó điển hình là:
Lực lượng TNXP Trung ương: do Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo, trực tiếp là Ban chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương đã và đang triển khai thực hiện 26 dự án xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp và Khu kinh tế TNXP (ở dọc đường Hồ Chí Minh, biên giới phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và vùng đặc biệt khó khăn), 9 dự án phát triển thủy sản ở các xã nghèo, 2 dự án xây dựng Đảo thanh niên, dự án xây dựng 1000 cầu nông thôn thay thế cầu khỉ ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Ninh, xây dựng gần 100 km đường Hồ Chí Minh. Các dự án do TNXP đảm nhận góp phần khẳng định vai trò của Đoàn thanh niên tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình xóa đói giảm nghèo, Chương trình giải quyết việc làm, Chương trình phát triển, khai thác thủy sản, Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, Chương trình 193, chương trình biển đông hải đảo…Các dự án do TNXP đảm nhận được triển khai thực hiện có hiệu quả, được các Bộ, ngành và địa phương đánh giá cao, đã có nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Từ đó đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng dự án xây dựng làng Thanh niên lập nghệp ở vùng biên giới và xã đặc biệt khó khăn, dự án xây dựng đảo Thanh niên và dự án xây dựng cầu nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.
Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh: Trên 30 năm xây dựng và trưởng thành, đã có 8 Trường – Trung tâm giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm, 1 Tổng đội, 1 khu công nghiệp và dân cư đô  thị, 4 Doanh nghiệp Nhà nước và 3 Công  ty cổ phần; với tổng số gần 6.000 cán bộ công nhân viên chức và người lao động. Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh đã 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” và Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất và các phần thưởng cao quý khác…cho các tập thể, cá nhân trong lực lượng TNXP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ công cuộc cải tạo xây dựng thành phố sau chiến tranh, công tác giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, hoạt động công ích, dạy nghề giải quyết việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Đặc biệt, hàng nghìn TNXP đã dũng cảm chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và phục vụ quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu giúp nhân dân Cam pu chia đánh bại bọn diệt chủng Pôn Pốt giải phóng hoàn toàn đất nước Cam pu chia anh em.
Lực lượng TNXP xây dựng kinh tế Nghệ An: từ 1 tổng đội TNXP xây dựng kinh tế thành lập năm 1986, đến nay đã có 10 Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế và 1 Trung tâm giáo dục và giải quyết việc làm. Lực lượng TNXP xây dựng kinh tế Nghệ An do tỉnh Đoàn Nghệ An quản lý chỉ đạo có nhiệm vụ xung kích xây dựng mô hình phát triển kinh tế – xã hội – khu kinh tế TNXP phục vụ chương trình phát triển – xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng miền tây của tỉnh Nghệ An. Hiện nay Lực lượng TNXP – Xây dựng kinh tế Nghệ An quản lý gần 40 ngàn ha đất, 1400 hộ đội viên với 2547 lao động. Bằng chương trình đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế – xã hội tại vùng xung yếu miền tây Nghệ An; đời sống, thu nhập, công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao của đội viên ngày càng ổn định và phát triển; là hình mẫu và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đồng bào dân tộc vùng cao và địa phương; tham gia phát triển văn hóa cơ sở, giữ gìn trật tự, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Đã được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương lao động hạng Nhất, 2 Huân chương lao động hạng Nhì, 4 Huân chương lao động hạng Ba và nhiều hình thức khen thưởng khác của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền, các ngành địa phương.
Hiện nay cả nước có 60 đơn vị TNXP ở 28 tỉnh, thành phố và một số ngành kinh tế, gồm 26 Tổng đội TNXP; 11 Trường – Trung tâm giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm; 10 Ban quản lý dự án TNXP, 12 doanh nghiệp TNXP, 1 khu công nghiệp – khu dân cư TNXP. Từ 2 mô hình Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh, Lực lượng TNXP xây dựng kinh tế Nghệ An và các mô hình dự án TNXP của Trung ương Đoàn, Lực lượng TNXP đang ngày càng phát triển mở rộng và hoạt động hiệu quả ở các tỉnh thuộc vùng khó khăn. Đặc biệt sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và chính sách đối với TNXP, tạo cơ sở pháp lý để lực lượng TNXP tiếp tục phát triển.
V.   SÁNG NGỜI PHẨM CHẤT THANH NIÊN XUNG PHONG VIỆT NAM
          Một trong những nét đặc sắc về phẩm chất cách mạng của lực lượng TNXP ở cả 2 miền Nam, Bắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược là nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan, yêu đời vững tin vào ngày toàn thắng, bắt nguồn từ 4 câu thơ Bác Hồ dạy: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”. Tỏ rõ phẩm chất của người chiến sĩ TNXP là sẵn sàng đi đến những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì được Đảng và nhân dân giao. Càng trong khó khăn gian khổ, càng thể hiện sáng ngời tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu thương đồng đội, đồng chí, yêu nhân dân, yêu đất nước, tinh thần chiến đấu và ý chí quyết thắng, luôn vững tin vào ngày toàn thắng của cuộc kháng chiến, vào thắng lợi cuối cùng của cuộc cách mạng và vững tin vào sự phấn đấu, tiến bộ, trưởng thành của bản thân trong trường học lớn TNXP. Từ đó “Tiếng hát át tiếng bom” không chỉ là khẩu hiệu động viên mà đã thực sự trở thành phương châm cuộc sống của TNXP. Càng gian khổ, ác liệt, tinh thần lạc quan yêu đời càng được phát huy, càng có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ ý chí sẵn sàng xả thân vì những tuyến đường ra trận, vì những công trình phục vụ chiến đấu và chiến thắng của công cuộc kháng chiến cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Hầu hết các đơn vị TNXP trong khi làm nhiệm vụ kể cả ở những tọa độ lửa vẫn thường xuyên duy trì những buổi học văn hóa, chính trị, quân sự, nghiệp vụ, sinh hoạt văn nghệ. Trong tiếng bom đạn địch rung chuyển mặt đường không át nổi tiếng hát, lời ca của TNXP. Trái lại tiếng hát của TNXP thật sự đã át cả tiếng bom rền, tiếng gầm rú của máy bay giặc. Càng gian khổ, ác liệt càng tôi rèn thêm ý chí phấn đấu, càng trưởng thành về mọi mặt, vững vàng và lớn lên nhanh chóng trong cuộc sống của lực lượng TNXP, theo tư tưởng “Trường học lớn” của Bác Hồ. Nhiều Thanh niên nhất là ở miền Nam, khi mới tham gia TNXP học lực chỉ mới lớp một, lớp hai thậm chí chưa biết chữ, nhưng chỉ qua vài ba năm trong quân ngũ vừa tích cực công tác, chiến đấu vừa nỗ lực học tập đã đạt trình độ cấp 1 cấp 2. Để sau này được tiếp tục cử đi học các trường trong nước hoặc nước ngoài, tốt nghiệp đại học, trên đại học, được đào tạo, bồi dưỡng trở thành những cán bộ chủ chốt trên nhiều lĩnh vực ở các ngành các cấp từ địa phương đến trung ương. Trong đó có một số khá đông giữ trọng trách trong cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.
Suốt chặng đường 25 năm tham gia phục vụ kháng chiến, truyền thống hào hùng của TNXP Việt Nam không chỉ thể hiện ở tinh thần gan dạ, sẵn sàng xả thân xông lên vượt qua mưa bom bão đạn, lập công xuất sắc trong nhiệm vụ phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu mà còn thể hiện ở tinh thần táo bạo, thông minh, sáng tạo trong lao động, công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cách mạng giao, để tạo nên thế đứng vững chắc cho lớp lớp thanh niên xung phong kế tiếp nhau lập nên những kỳ tích, xứng đáng là lực lượng mũi nhọn trên các trận tuyến khó khăn, ác liệt suốt hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc. Truyền thống hào hùng của TNXP còn góp phần tạo nên một phẩm chất cách mạng vẻ vang cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cả thế hệ trẻ Việt Nam, đó là phẩm chất như Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định “Tôi luôn coi TNXP như Bộ đội, vì trong phẩm chất của TNXP có phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ”. Và đây là phẩm chất đặc sắc bắt nguồn từ tư tưởng lớn của Bác Hồ về TNXP, coi TNXP là một trường học lớn của cách mạng nhằm giáo dục giác ngộ cả thế hệ trẻ vừa đào tạo rèn luyện đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên phục vụ kháng chiến thắng lợi và phục vụ công cuộc kiến thiết, xây dựng, phát triển đất nước thành công.
Truyền thống hào hùng của lực lượng TNXP Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi công trạng bằng quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, và tặng thường Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất cho toàn lực lượng. Nhà nước cũng tuyên dương danh hiệu Anh hùng cho lực lượng TNXP các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, cho Tổng đội TNXP giải phóng miền Nam và các Đội TNXP số 25 Đường Quyết Thắng, Đại đội 759 thuộc Đội 75 Quảng Bình, Đại đội 551 thuộc Đội 55 Hà Tĩnh, Tổng đội TNXP 572, Tập thể 10 nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc, tập thể 60 liệt sĩ TNXP hy sinh tại ga Lưu Xá, Thái Nguyên….
Đặc biệt còn hàng nghìn anh hùng, liệt sĩ không tên ở khắp các chiến trường Nam – Trung – Bắc mà vong linh các anh các chị hội tụ về: các tượng đài  chiến thắng Điện Biên Phủ; Đài tưởng niệm liệt sĩ TNXP Ngã ba Cò Nòi – Sơn La,;  Nhà bia tưởng niệm khắc danh 60 liệt sỹ TNXP đại đội 915 và các liệt sỹ khác ở Gia Sàng, Thái Nguyên; Đài tưởng niệm các liệt sỹ TNXP ở Truông Bồn, Nghệ An; Đài tưởng niệm TNXP Ngã ba Đồng Lộc cùng với nhà truyền thống TNXP toàn quốc, nhà bia tưởng niệm TNXP khắc danh 1950 liệt sỹ TNXP toàn quốc ở ngã 3 Đồng Lộc – Hà Tĩnh; Đài tưởng niệm TNXP đường 20 Quyết Thắng, bến phà Long Đại – Quảng Bình; Đài tưởng niệm TNXP Giải phóng miền Nam tại đồi 82 huyện Tân Biên -Tây Ninh…
Công lao to lớn và sự hy sinh oanh liệt của các anh hùng liệt sĩ TNXP cùng với truyền thống hào hùng của Lực lượng TNXP Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến, cứu nước đã, đang và mãi mãi là hành trang tinh thần của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam trên con đường đi tới tương lai, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh.
 
LỊCH SỬ, Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ
(27/7/1947 – 27/7/2020)
 
Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 là ngày Lễ kỷ niệm được tổ chức hàng năm nhằm tưởng niệm những người thương binh liệt sỹ đã hy sinh, mất mát qua những cuộc chiến. Qua đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với Cách mạng từ trước đến nay.
Lịch sử của ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7
Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Tuy nhiên, do chính quyền cách mạng còn non trẻ nên thực dân Pháp đã âm mưu trở lại xâm lược nước ta. 
Thực dân Pháp đã vào thay thế Tưởng Giới Thạch ở Bắc Bộ và âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa.
Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, giữ gìn nền độc lập cho đất nước, toàn quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng ở những nơi có thực dân Pháp chiếm đóng. Nhiều chiến sĩ, đồng bào ta đã bị thương và vĩnh viễn nằm lại chiến trường.
Nỗi đau bao trùm lên toàn dân tộc, nhiều gia đình mất đi cả chồng và các con. Nhiều người vợ trẻ chỉ hưởng hạnh phúc vỏn vẹn trong một ngày. 
Để góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của gia đình các chiến sĩ, đồng bào, Chính quyền Việt Nam đã xú tiến vận động thành lập một tổ chức, lấy tên gọi là Hội giúp binh sĩ tử nạn. 
Đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ tử nạn (sau đổi tên là Hội giúp binh sĩ bị thương) được thành lập ở Thuận Hóa, Bình Trị Thiên, ở Hà Nội và nhiều nơi khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mời làm hội trưởng danh dự của Hội giúp binh sĩ tử nạn.  
Chiều ngày 28/5/1946, Hội “Giúp binh sĩ bị nạn” tổ chức một cuộc nói chuyện quan trọng tại Nhà hát thành phố Hà Nội và Hồ Chủ Tịch đã tới dự.
Chiều ngày 11/7/1946, tại Nhà hát này đã có một buổi quyên góp quần áo, giày mũ cho chiến sĩ ngoài mặt trận, mở đầu cuộc vận động “ mùa đông chiến sĩ”. Tại đây, Bác Hồ đã cởi chiếc áo rét đang mặc để tặng binh sĩ. 
Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ vào ngày 19/12/1946, số người bị thương và hy sinh tăng lên. Đời sống của chiến sỹ và đồng bào ta gặp muôn vàn khó khăn.
Đảng và Nhà nước ta đã quyết định nhiều chính sách quan trọng liên quan đến công tác Thương binh Liệt sĩ nhằm đảm bảo đời sống vật chất cũng như tinh thần của các gia đình chính sách trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến. 
Tháng 6/1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Hội Phụ nữ cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc gia Việt Nam, Nha thông tin tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ - Thái Nguyên.
Nội dung cuộc họp là thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ Tịch chọn ngày kỷ niệm Thương binh Liệt sĩ và bảo vệ công tác Thương binh Liệt sĩ.
Sau khi xem xét, Hội nghị đã nhất trí lấy ngày 27/7/1947 làm ngày Thương binh toàn quốc. Đây được coi là cuộc mít tinh quan trọng với 2000 người tham gia tại Thái Nguyên. Tại đây, Ban tổ chức đã trịnh trọng đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Người đã gửi tặng một chiếc áo lụa, một tháng lương và một bữa ăn của nhân viên trong Phủ Chủ tịch.
Hàng năm vào dịp này, Người cũng đều có thư và quà để gửi đến các anh em thương binh và gia đình liệt sỹ.
Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5/1954, Đảng và Nhà nước ta càng quan tâm và giải quyết những vấn đề chiến sỹ, gia đình liệt sỹ cũng như công tác thương binh. Từ năm 1955, ngày 27/7 ngày Thương binh được đổi thành ngày Thương binh - Liệt sỹ.
Ý nghĩa của ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7
- Ý nghĩa chính trị:
Ngày 27/2 hàng năm phản ánh sự đánh giá của Đảng, Nhà nước, nhân dân với những gia đình đã có người hy sinh vì Tổ Quốc.
Qua đó, nhằm phát huy tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng và niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn, lãnh đạo.  
Cũng thông qua đó nhằm động viên và phát huy truyền thống cách mạng trong công cuộc đổi mới đất nước.
Công tác Thương binh Liệt sĩ và chính sách đối với những người có công với cách mạng chính là thể hiện tính ưu việt và bản chất của Đảng và Nhà nước ta.
Tạo điều kiện củng cố niềm tin vào nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như sự quản lý của nhà nước.
Góp phần tăng thêm tiềm lực cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và cơ sở để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần chống lại thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, bôi nhọ quá khứ hào hùng của dân tộc.
- Ý nghĩa nhân văn:
Tăng cường ý thức, trách nhiệm, lòng biết ơn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Thể hiện truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc.
Phát huy tinh thần "gia đình cách mạng gương mẫu" góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế.
Nguồn: baomoi.com
 
25 NĂM NGÀY VIỆT NAM GIA NHẬP ASEAN (28/7/1995 – 28/7/2020)
 
Ngày 28-7-1995, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN, đánh dấu quá trình hội nhập khu vực của Việt Nam cũng như tiến trình, hợp tác, liên kết của cả khu vực. 
Từ 1995-1997, Việt Nam cùng các nước ASEAN thúc đẩy kết nạp Cam-pu-chia, Lào và mi-an-ma vào ASEAN, hoàn tất ý tưởng về một ASEAN gồm 10 quốc gia ở Đông Nam Á. 
Tháng 12/1998, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6 được tổ chức tại Hà Nội, thông qua Chương trình Hành động Hà Nội, góp phần quan trọng tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác, định hướng cho sự phát triển và hợp tác của Hiệp hội nhằm thực hiện Tầm nhìn 2020.
Tháng 7/2000 – 7/2001, với vai trò Chủ tịch Uỷ ban thường trực ASEAN (ASC) khoá 34 và ARF, Việt Nam đã chủ trì và tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 34 ( AMM 34), Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 8 (ARF 8), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các nước Đồng Bắc Á (ASEAN +3), Các Hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với các nước đối thoại ( PMC + 10) và với từng nước Đối thoại ( PMC +1) và Hội nghị sông Hằng- Sông Mê kông vào cuối tháng 7/2001.
Hai năm sau khi Hiến chương ASEAN có hiệu lực, Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2010. Việt Nam đã đưa ra những sáng kiến như mở rộng thành viên của Hội nghị Cấp cao Đông Á, bằng cách thúc đẩy kết nạp Nga và Mỹ tham gia Cấp cao Đông Á; cũng như tổ chức lần đầu tiên Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+) trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010.
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN như Trung Quốc, EU, Ấn Độ. Hiện nay, Việt Nam đang điều phối quan hệ ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2018-2021.
Việt Nam cùng với các nước tiếp tục triển khai các thỏa thuận và kế hoạch hợp tác quan trọng của ASEAN; Ủng hộ và hợp tác chặt chẽ với Thái Lan và các nước thành viên nhằm đạt được các ưu tiên đề ra cho năm 2019, đồng thời tiếp tục tập trung nguồn lực cho triển khai các kế hoạch xây dựng Cộng đồng trên cả 3 trụ cột; tham gia tích cực và đẩy mạnh liên kết kinh tế nội khối, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư thông qua hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA), xây dựng lộ trình cho cắt hàng rào giảm phi thuế quan và thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
Việt Nam cũng tham gia và đóng góp tích cực vào việc xây dựng và thông qua Tài liệu “Quan điểm của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” giúp hình thành lập trường chung của ASEAN, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở phù hợp với trên cơ sở các giá trị, nguyên tắc cơ bản và vai trò trung tâm của ASEAN. Cùng với các nước ASEAN tham gia tích cực và xây dựng trong quá trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả.
Nguồn: www.asean2020.vn
 
 
  Rounded Rectangle: SỔ TAY NGHIỆP VỤ
  
 

Ban biên tập xin gửi tới các đồng chí Kế hoạch số 207 – KH/TĐTN-TTNTH ngày 18/6/2020 của BTV Tỉnh đoàn về việc Tổ chức Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2020.
 
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020; Kế hoạch số 264-KH/TWĐTN-ĐKTHTN, ngày 22/5/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Hòa Bình năm 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.
- Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội.
- Là hoạt động thiết thực, cụ thể của Đoàn, Hội các cấp chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ  XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Yêu cầu:
- Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền kịp thời, thường xuyên.
- Các cấp bộ Đoàn thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ưu tiên các công trình, phần việc tại chỗ để chào mừng Đại hội Đảng bộ của địa phương, đơn vị.
- Tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia. Vận động, phát huy những người có uy tín trong xã hội, đội nhóm tình nguyện tham gia các hoạt động trong Chiến dịch.
- Chú trọng phát huy tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của các đối tượng thanh niên.
- Các hoạt động tình nguyện cần phải được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và phương thức tổ chức, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.
II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, ĐỊA BÀN
1. Chủ đề: Thanh niên tỉnh Hòa Bình sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng.
2. Thời gian: Từ tháng 7 - 8/2020.
3. Địa bàn:
- Các xã đặc biệt khó khăn, an toàn khu theo Quyết định số 900-QĐ/TTg, ngày 20/6/2017 của Thủ tướng chính phủ "Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135, giai đoạn 2017 - 2020".
- Địa bàn tại chỗ.
III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1. Sửa chữa 20 km, làm mới 05 km đường giao thông nông thôn.
2. Thực hiện công trình thanh niên tại 10 tuyến phố (đường, ngõ) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn ".
3. Khám, tư vấn sức khỏe, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 2.000 người dân.
4. Xây mới 06 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú.
5. Hỗ trợ, giúp đỡ 1.605 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
6. Xây dựng mới 10 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.
7. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 1.000 ý tưởng, sáng kiến.
8. Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 150 lượt thanh niên.
9. Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 300 thanh niên.
IV. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN
1. Chương trình “Tiếp sức mùa thi”:
1.1. Thời gian: Từ tháng 7/2020 đến tháng 8/2020, đợt hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 08 đến ngày 11/8/2020 (gắn với lịch dự kiến kỳ thi THPT Quốc gia).
1.2. Lực lượng:
- Giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên, học sinh các trường cao đẳng, trung cấp.
- Đoàn viên, thanh niên các địa bàn tổ chức các điểm thi THPT Quốc gia.
1.3. Nội dung:
- Rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ, tiếp sức của thí sinh, tập trung thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, giúp học sinh tự tin khi tham dự kỳ thi; thành lập các đội hình giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên có thành tích học tập tốt tại địa phương hỗ trợ ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn bằng hình thức trực tuyến hoặc tập trung.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trước kỳ thi: các huyện, thành Đoàn rà soát danh sách thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, lên phương án hỗ trợ phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị.
- Thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hướng dẫn thí sinh và người nhà; phát các vật dụng hỗ trợ thí sinh (nước uống, đồ ăn nhẹ, đồ dùng học tập phục vụ thi); giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh. Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi như: nâng giá, gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp...
- Tùy vào điều kiện thực tế thành lập các đội hình tình nguyện phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi, các điểm có mật độ giao thông cao xung quanh các điểm thi; hướng dẫn thí sinh sử dụng phương tiện công cộng.
- Phối hợp cùng với địa phương, các bệnh viện, trạm y tế, các trường cao đẳng xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khoẻ,...
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Chương trình.
1.4. Phương thức triển khai:
- Ban Thanh thiếu nhi Trường học là đơn vị thường trực Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm học 2019 - 2020; có trách nhiệm tham mưu ban hành kế hoạch, chương trình,  đầu mối phối hợp với phòng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức Chương trình.
- Đoàn Thanh niên các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai; phối hợp với các trường THPT, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, ban ngành liên quan thực hiện kế hoạch; thành lập và tổ chức tập huấn cho các đội hình tình nguyện.
2. Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”:
2.1. Thời gian: từ tháng 7/2020 đến tháng 8/2020
2.2. Lực lượng:
- Sinh viên, giảng viên trẻ từ các học viện, trường đại học, cao đẳng; học sinh, giáo viên trẻ từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hệ Trung cấp.
- Thanh niên tại các địa bàn diễn ra Chiến dịch.
2.3. Nội dung.
- Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới: Triển khai các tuyến đường hoa, tuyến đường thanh niên kiểu mẫu; tổ chức các đội trí thức trẻ tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật, mô hình mới vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; tư vấn việc làm cho thanh niên nông thôn, chương trình OCOP - mỗi xã, phường một sản phẩm; tuyên truyền thực hành tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội,...
- Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh: Thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng đô thị văn minh; xây dựng mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn ”; tham gia giữ gìn trật tự đô thị; tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ý thức gìn giữ cảnh quan, ứng xử văn hóa trong thanh niên và Nhân dân trên địa bàn đô thị.
- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Tổ chức Chương trình “Vì một Việt Nam xanh ”, “Ngày chủ nhật xanh ”, trồng và chăm sóc cây xanh; tuyên truyền cho thanh niên, người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước; tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên tham gia giám sát, tố giác các hoạt động vi phạm môi trường; hỗ trợ gia cố nhà cửa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong mùa mưa bão, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
- Tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Duy trì hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; nhân rộng các mô hình cổng trường an toàn giao thông, tích cực tham gia xóa các điểm đen về an toàn giao thông.
- Tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo an sinh xã hội: Thành lập các đội hình tham gia hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp tập trung đông công nhân. Tổ chức hiến máu tình nguyện, các hoạt động “Tiếp sức người bệnh ”. Chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường các nghĩa trang liệt sỹ, các di tích lịch sử văn hóa; tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ.
- Tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi: Tổ chức sinh hoạt hè, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngày hội thiếu nhi; tổ chức dạy bơi, ngoại ngữ, tin học, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại tình dục ở trẻ em. Thực hiện tuyên truyền về Luật Trẻ em, Quyền tham gia của trẻ em. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vận động nguồn lực xây dựng sân chơi, bể bơi, tủ sách cho thiếu nhi, hỗ trợ gia cố nhà cửa cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong mùa mưa bão.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giữ gìn vệ sinh, nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham gia hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, sản xuất, lao động.
- Tổ chức kết nạp Đoàn viên, Hội viên mới; tham mưu cấp ủy tổ chức lễ kết nạp Đảng cho những Đoàn viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn tại các mặt trận, địa bàn diễn ra Chiến dịch.
2.4. Phương thức triển khai:
- Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn là cơ quan thường trực Chiến dịch, có trách nhiệm ban hành kế hoạch, hướng dẫn, tham mưu triển khai Chiến dịch.
- Thành lập  05 đội hình sinh viên tình nguyện Ôn tập tiếng Anh cho trẻ em.
- Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn  xây dựng kế hoạch và chương trình chi tiết triển khai chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh ”, trong đó chú trọng việc thành lập và triên khai các đội hình “Mùa hè xanh ” tại các địa phương, địa bàn còn nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa; chịu trách nhiệm về công tác tập huấn lực lượng, nắm bắt và tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn, hiệu quả của các đội hình sinh viên, học sinh tình nguyện tại địa phương.
- Đoàn trường Cao đẳng sư phạm, Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo các trường Cao đẳng, Trung cấp do đơn vị quản lý xây dựng Kế hoạch và tổ chức thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện, tổ chức hoạt động tại chỗ hoặc tại các địa bàn khó khăn trong tỉnh Hòa Bình.
- Các huyện, thành Đoàn có đội hình “Mùa hè xanh ” hoạt động, yêu cầu xây dựng lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ phối hợp tổ chức trên địa bàn.
3. Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”:
3.1. Thời gian: từ tháng 7/2020 đến tháng 8/2020.
3.2. Lực lượng:
- Học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.
- Cán bộ, giáo viên trẻ các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.
3.3. Nội dung:
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ công tác dạy và học, công tác chuẩn bị cho năm học mới sau dịch bệnh.
- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa: Thăm hỏi, chăm sóc các gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ, cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biển, đảo; tổ chức hành trình đến các địa chỉ đỏ, các di tích, địa danh lịch sử tại địa phương. Tổ chức các hoạt động tìm hiểu và bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc.
- Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội: Chăm lo người già neo đơn, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thiếu nhi tại các Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn.
- Tổ chức tuyên truyền trong học sinh và người dân về thái độ, hành vi ứng xử nơi công cộng, bảo vệ môi trường; thực hiện "Ngày Chủ nhật xanh", trồng và chăm sóc cây xanh; thực hiện các công trình xanh - sạch - đẹp tại trường, tại khu phố. Vận động học sinh và người dân thực hiện an toàn giao thông.
- Tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng vệ, phòng chống bạo lực học đường; tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý tuổi mới lớn, trách nhiệm của học sinh đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2020 - 2021.
- Gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động tình nguyện với các nội dung sinh hoạt hè của học sinh Trung học phổ thông. Tham gia hỗ trợ sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn.
3.4. Phương thức triển khai:
- Ban Thanh Thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn là đơn vị thường trực Chiến dịch, tham mưu triển khai Chiến dịch. Các huyện, thành Đoàn xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện (hoàn thành trong tháng 6). Địa bàn trọng điểm là tại các địa phương nơi đơn vị đứng chân, trường trú đóng. Có thể xác lập một số nội dung ở một số địa bàn còn khó khăn trong các huyện, thành phố.
- Chỉ tiêu: Mỗi huyện thành lập ít nhất 01 Đoàn trường THPT hoặc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thường trực triển khai Chiến dịch, bao gồm các giáo viên trẻ và học sinh; chuẩn bị nguồn lực thực hiện; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương để hỗ trợ tốt các hoạt động của Chiến dịch.
- Chú ý kết hợp hài hòa giữa yếu tố xung kích, cống hiến với tạo điều kiện để trang bị kiến thức, kỹ năng, chăm lo cho học sinh trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên qua các hoạt động của Chiến dịch.
4. Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”:
4.1. Thời gian: từ tháng 7/2020 đến tháng 8/2020 (thời gian thực hiện các hoạt động trong Chiến dịch theo điều kiện thực tế của từng đơn vị).
4.2. Lực lượng: Thanh niên công nhân, công chức, viên chức, doanh nhân trẻ.
4.3. Nội dung:
- Bảo vệ môi trường, tu sửa, giữ gìn cảnh quan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp. Tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” tại đơn vị: Tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, sơn, sửa tường, rào, cổng cơ quan, vệ sinh máy móc, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy, nổ, xóa các điểm ô nhiễm môi trường.
- Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho Nhân dân. Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân", tập trung trong các lĩnh vực được quan tâm, như: Bảo hiểm xã hội, đất đai, y tế, thuế. Tổ chức các phiên tòa giả định; các buổi tuyên truyền pháp luật tại địa bàn dân cư; hướng dẫn quy trình, tư vấn thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực nhà đất, xây dựng, thuế, cấp đổi hộ chiếu, căn cước công dân, các thủ tục tư pháp,... cho Nhân dân.
- Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập huấn kiến thức nông nghiệp, tư vấn và hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hiệu quả cho thanh niên và người dân.
- Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho các gia đình chính sách.
- Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, các trung tâm bảo trợ xã hội, người dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Thành lập các đội hình thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho Nhân dân; hướng dẫn điều trị các bệnh thông thường, tầm soát ung thư cho người dân và thanh niên công nhân; tổ chức hiến máu tình nguyện, tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên, phụ nữ độ tuổi sinh sản. Tổ chức phiên chợ bán hàng bình ổn giá cho thanh niên công nhân tại khu công nghiệp.
- Tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi: Tổ chức sinh hoạt hè, ngày hội thiếu nhi, sân chơi sáng tạo, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em; tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền về Luật Trẻ em, Quyền tham gia của trẻ em; hỗ trợ, tư vấn cho trẻ em bị xâm hại, bạo hành; tổ chức sửa chữa, trao tặng sân chơi, bể bơi, các thiết chế văn hóa cho thiếu nhi.
- Tuyên truyền về xây dựng Chính phủ điện tử và tổ chức hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
- Phát huy vai trò doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp: Rà soát đánh giá tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến đối tượng thanh niên khởi nghiệp; tham mưu đề xuất với chính quyền các cấp các giải pháp, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tái khởi nghiệp do tác động của dịch bệnh; tư vấn kiến thức, pháp lý, hỗ trợ vốn, tạo kênh kết nối đến các nhà đầu tư.
4.4. Phương thức triển khai:
 - Ban Phong trào Tỉnh đoàn là đơn vị thường trực cho chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng. Phối hợp với Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên tỉnh đoàn triển khai hoạt động và cần gắn với địa bàn trọng tâm là xã nghèo; các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2020.
- Các huyện, thành đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, thành lập các đội hình tình nguyện thực hiện tại địa bàn các đơn vị, doanh nghiệp trú đóng; có thể phối hợp với các đội hình “Mùa hè xanh ” tổ chức các hoạt động tại các xã nông thôn mới, các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Trong đó, lưu ý xác định rõ chỉ tiêu thành lập đội hình tình nguyện cấp tỉnh và cấp huyện, đặc biệt với Đoàn TN khối các cơ quan tỉnh, thời gian thực hiện các hoạt động trong chiến dịch bố trí linh hoạt theo lịch công tác, làm việc, sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp.
5. Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”:
5.1. Thời gian: từ tháng 7/2020 đến tháng 8/2020 (thời gian thực hiện các hoạt động trong Chiến dịch theo điều kiện thực tế của từng đơn vị).
5.2. Lực lượng: thanh niên lực lượng vũ trang.
5.3. Nội dung:
- Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, chăm sóc bảo vệ thiếu niên nhi đồng.
- Tổ chức Chương trình “Nâng bước em đến trường” hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân; tổ chức dạy bơi, ngoại ngữ, tin học, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại tình dục ở trẻ em. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vận động nguồn lực xây dựng sân chơi, bể bơi, tủ sách cho thiếu nhi.
- Tổ chức hỗ trợ gia cố nhà cửa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong mùa mưa bão, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
5.4. Phương thức triển khai:
- Ban Tuyên Giáo Tỉnh đoàn là đơn vị thường trực chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh.
- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn TN Công an tỉnh, Đoàn TN Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh  xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chiến dịch.  Đảm bảo chỉ tiêu mỗi cơ sở Đoàn lực lượng vũ trang trực thuộc huyện, thành phố có ít nhất 01 đội hình tình nguyện, các đoàn cơ sở lực lượng vũ trang trực thuộc đoàn cấp huyện có ít nhất 01 hoạt động trong chiến dịch.
- Chú ý phối hợp, kết nối với đội hình tình nguyện Mùa hè xanh trong những nội dung triển khai tại các địa bàn có đội hình sinh viên trú đóng, thực hiện nhiệm vụ.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh đoàn:
- Thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch.
- Tổ chức các đoàn đi công tác cơ sở để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch.
- Phân công các đơn vị theo dõi, hướng dẫn, triển khai hoạt động và đề xuất kinh phí thực hiện trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020.
- Công tác thi đua khen thưởng:
+ Khen thưởng cấp Trung ương: Trên cơ sở đề nghị của Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc Ban thường vụ Tỉnh đoàn sẽ lựa chọn, thẩm định 01 tập thể và 02 cá nhân trong toản tỉnh đề nghị Trung ương Đoàn tặng Bằng khen. Thời gian gửi Hồ sơ: Ttrước ngày 20/8/2020.
+ Khen thưởng cấp tỉnh: Ban thường vụ Tỉnh đoàn khen thưởng mỗi huyện, thành đoàn, Đoàn trực thuộc tối đa 01 tập thể và 02 cá nhân. Thời gian gửi Hồ sơ: Trước ngày 25/8/2020.
Hồ sơ khen thưởng gửi về BTV Tỉnh đoàn qua Ban Thanh thiếu nhi Trường học để trình Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh đoàn.
*Ban Thanh Thiếu nhi Trường học:
- Là đơn vị thường trực Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020;
- Phối hợp với Ban Tổ chức Kiểm tra thành lập các đoàn đi công tác cơ sở để hướng dẫn, đôn đốc, kiếm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch;
- Tham mưu chỉ đạo hoạt động tình nguyện trong khối học sinh, sinh viên; tham mưu ban hành kế hoạch, hướng dẫn, triển khai chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh ”, “Hoa Phượng đỏ ” và chương trình “Tiếp sức mùa thi”.
- Phối hợp vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ một số địa phương về trang phục, điều kiện công tác, thực hiện các công trình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh;
- Tham mưu theo dõi, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu: 4, 5, 6.
- Tham mưu chỉ đạo các hoạt động tình nguyện chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; hướng dẫn sinh hoạt hè trong thiếu nhi. Tổ chức khai mạc hè, phối hợp phát động Tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi năm 2020.
- Phối hợp với Văn phòng lập dự toán đề xuất kinh phí thực hiện các nội dung được phân công.
* Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên:
- Tham mưu theo dõi thực hiện các chỉ tiêu: 3,4,8.
- Tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; thành lập các đội y, bác sỹ trẻ tình nguyện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, trong đó tập trung các xã đặc biệt khó khăn; xây dựng “Nhà nhân ái”, “Nhà bản trú cho em".
- Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, kết nối các đội, nhóm thanh niên tình nguyện cộng đồng, vận động nguồn lực cho các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về quản lý tình nguyện cho cán bộ đoàn, hội và trưởng các CLB, đội, nhóm tình nguyện cộng đồng.
- Tham mưu cho Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên phối hợp với Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn tổ chức hoạt động trong Chiến dịch “Mùa hè xanh”; triển khai các hoạt động an sinh xã hội theo chức năng và đặc thù của tổ chức, đơn vị.
- Tổ chức hoạt động tập huấn cho thanh niên khởi nghiệp.
- Tham mưu các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tổ chức chương trình thắp nến tri ân gắn với các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020);
- Phối hợp với Văn phòng lập dự toán đề xuất kinh phí thực hiện các nội dung được phân công.
* Ban Tuyên giáo:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở chuyên trang về Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh đoàn; sử dụng trang Fanpage để truyền thông rộng rãi trong cộng đồng.
- Chịu trách nhiệm tham mưu hướng dẫn, phối hợp triển khai công tác tuyên truyền trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020; phối hợp các cơ quan báo chí đi thực tế, xây dựng tuyến bài tuyên truyền Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.
- Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh tham mưu xây dựng phim tuyên truyền (trailer), phóng sự tuyên truyền về Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 trên các kênh truỵên hình, phát thanh của tỉnh; tổng hợp, đánh giá, phản ánh ý kiến của cộng đồng, xã hội về hoạt động của Chiến dịch.
- Tham mưu triển khai chiến dịch “Hành quân xanh”.
- Phối hợp với Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Ban Thanh Thiếu nhi trường học kết nối với các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên tiếp nhận thông tin, nhu cầu tình nguyện để phối hợp với các huyện, thành Đoàn tổ chức các hoạt động tình nguyện phù hợp.
- Định hướng, hỗ trợ và tổng hợp thông tin của các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trong tổ chức các hoạt động tình nguyện.
- Phối hợp với Văn phòng lập dự toán đề xuất kinh phí thực hiện các nội dung được phân công.
* Ban Phong Trào:
- Tham mưu theo dõi thực hiện các chỉ tiêu: 1,2, 7, 9.
- Tham mưu, chỉ đạo triển khai các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tổ chức 02 đội hình trí thức trẻ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cho thanh niên và người dân; triển khai thực hiện các tuyến đường cây thanh niên tại các huyện, thành phố.
- Trực tiếp phối hợp các đơn vị triển khai các ngày Chủ nhật xanh đồng loạt.
- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên nông thôn lập nghiệp.
- Tham mưu triển khai chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”.
- Tham mưu, chỉ đạo triển khai các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh.
- Phối hợp với Văn phòng lập dự toán đề xuất kinh phí thực hiện các nội dung được phân công.
* Ban Tổ chức Kiểm tra:
- Theo dõi công tác phát triển lực lượng trong Chiến dịch; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về các nội dung liên quan đến công tác phát triển Đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú phát triển Đảng trong thời gian diễn ra chiến dịch.
- Phối hợp Ban Thanh Thiếu nhi Trường học trong công tác kiểm tra, giám sát triển khai các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020.
- Phối hợp với Văn phòng lập dự toán đề xuất kinh phí thực hiện các nội dung được phân công.
* Văn phòng:
- Phối hợp với Ban Thanh Thiếu nhi Trường học tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khen thưởng các tập thể, cá nhân trong chiến dịch.
- Chủ trì tổng hợp dự toán đề xuất kinh phí thực hiện các nội dung Chiến dịch.
2. Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc:
- Đăng ký 09 chỉ tiêu thực hiện trong chiến dịch, gửi về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn qua Ban Thanh Thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn trước ngày 26/6/2020, email: bantruonghoctdhb@gmail.com .
- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chiến dịch trên địa bàn, tập trung tổ chức hoạt động tại các xã nông thôn mới, địa bàn vùng sâu vùng xa; đảm bảo các yêu cầu về xây dựng đội hình, thực hiện các chỉ tiêu nội dung trọng tâm. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương xác định rõ quy mô lực lượng, địa bàn thực hiện, phương thức thực hiện để đạt các chỉ tiêu đặt ra của Chiến dịch.
- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trước, trong và sau Chiến dịch để tạo sự lan toả mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên và cộng đồng. Cần chú trọng và thường xuyên cập nhật tin tức hoạt động, phát hiện và tuyên truyền về các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương tiêu biểu trong các hoạt động của Chiến dịch trên Chuyên trang tình nguyện của Tỉnh đoàn, trên các phương tiện thông tin đại chúng,các trang thông tin chính thống của Đoàn thanh niên các cấp; phấn đấu hằng ngày đều có tin hoạt động, hằng tuần có tuyến bài lớn, phóng sự về chiến dịch của các đơn vị trên hệ thống thông tin đại chúng; sử dụng hiệu quả mạng xã hội để tuyên truyền; hướng dẫn, giám sát các hoạt động tuyên truyền của các đội hình, đoàn viên, thanh niên trong chiến dịch; đảm bảo 100% các huyện, thành Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên website, mạng xã hội và xây dựng các sản phẩm tuyên truyền trực quan về Chiến dịch.
- Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc khảo sát, xây dựng bản đồ số địa chỉ tình nguyện làm cơ sở kết nối các đội hình tình nguyện và huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động tình nguyện.
- Bồi dưỡng, phát triển lực lượng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp các đoàn viên ưu tú, tham gia tích cực hoạt động tình nguyện trong Chiến dịch. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức kết nạp Đoàn, tham mưu cho cấp ủy Đảng tố chức kết nạp Đảng tại các mặt trận diễn ra Chiến dịch.
- Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo hàng tuần; thực hiện đúng theo kế hoạch và phương án của Ban chỉ đạo chiến dịch.
- Gửi tin, bài, ảnh về các hoạt động của Chiến dịch tại địa phương, đơn vị về website Tỉnh đoàn qua  Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (tuyengiao.tdhb@gmail.com), đảm bảo mỗi huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có ít nhất 01 tin/bài/tuần (có chú thích cụ thể).
3. Chế độ thông tin, báo cáo:
3.1. Hệ thống thực hiện báo cáo: Ban TTN Trường học Tỉnh đoàn tham mưu hướng dẫn chi tiết các bước cập nhật báo cáo theo biểu mẫu thống nhất và thông tin đến các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.
3.2. Kế hoạch và đăng ký các nội dung triển khai: Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc gửi kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 và đăng ký chi tiết các đội hình trong các chương trình và chiến dịch qua Ban TTN Trường học Tỉnh đoàn.
3.3. Báo cáo kết quả trong chiến dịch:
- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chủ động báo cáo nhanh hoạt động từng tuần triển khai Chiến dịch vào sáng thứ 6 hàng tuần.
+ Báo cáo kết quả triển khai đợt 1 của Chiến dịch trước ngày 25/7/2020.
+ Báo cáo tổng kết Chiến dịch, khen thưởng kèm theo phụ lục số liệu trước ngày 20/8/2020.
- Ban TTN Trường học Tỉnh đoàn tham mưu báo cáo nhanh hàng tuần, báo cáo đợt 1 và báo cáo tổng kết Chiến dịch.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chiến dịch tình nguyện hè năm 2020./.
 
 
 
 
 
Rounded Rectangle: CHỦ CHƯƠNG – CHÍNH SÁCH MỚI 

BBT xin gửi tới các đồng chí một số chính sách có hiệu lực từ 1/7.
 
  1. Một số Luật và chính sách mới
          Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng/tháng
          Ngày 2/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 954 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân.
          Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân được điều chỉnh như sau: Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (tương đương 132 triệu đồng/năm); Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.
          Như vậy, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế tăng 2 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng 0,8 triệu đồng/tháng so với quy định cũ.
          Nghị quyết có hiệu lực từ 1/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.
          Chính thức bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức
          Ngày 25/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây.
          Theo đó, vẫn giữ nguyên hai loại hợp đồng làm việc là không xác định thời hạn và xác định thời hạn.
          Tuy nhiên, hợp đồng không xác định thời hạn hay “chế độ biên chế suốt đời” chỉ còn được áp dụng với 3 trường hợp sau: Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020;Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức; Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
          Đối với những viên chức mới trúng tuyển từ ngày 1/7/2020 đều phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn với khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.
          Không thu học phí học sinh tiểu học
          Tại kỳ họp thứ 7, ngày 14/6/2019, Quốc hội khóa XIV chính thức thông qua Luật Giáo dục 2019. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.
          Về quy định chính sách về học phí đối với học sinh diện phổ cập, theo quy định của Hiến pháp 2013 thì Nhà nước “bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không thu học phí” và theo Nghị quyết số 29-NQ/TW thì Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục bắt buộc 9 năm sau năm 2020.
          Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.
 Trẻ em mầm non 05 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí và giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện đối với trẻ em mầm non 05 tuổi và học sinh trung học cơ sở (Điều 99).
          Độ tuổi quân nhân dự bị trong thời bình cao nhất lên đến 45 tuổi
          Luật Lực lượng dự bị động viên được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, thay thế Pháp lệnh Lực lượng Dự bị động viên năm 1996.
          Luật này quy định cụ thể về độ tuổi của quân nhân dự bị trong thời bình. Theo đó, độ tuổi quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên như sau:
          Đối với đơn vị chiến đấu: Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị không quá 40 tuổi; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 35 tuổi;
          Đối với đơn vị bảo đảm chiến đấu: Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 45 tuổi.
          Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.
          Người nước ngoài đã có thể chuyển đổi mục đích của thị thực
          Để phù hợp với tình hình thực tế, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
          Điểm đáng chú ý của Luật này ở chỗ, nếu như trước đây, thị thực không được chuyển đổi mục đích thì khi Luật này có hiệu lực (01/7/2020), người nước ngoài đã được cho phép chuyển đổi mục đích thị thực trong một số trường hợp cụ thể:
          Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam; Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh; Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động; Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo qui định của pháp luật về lao động.
          Luật cũng sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng và ký hiệu thị thực, thẻ tạm trú cấp cho lao động nước ngoài để phân biệt người nước ngoài được cấp giấy phép lao động và người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; ký hiệu thị thực, thẻ tạm trú cấp cho luật sư nước ngoài để phân biệt người nước ngoài là nhà đầu tư và người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam.
          Thêm giấy tờ có thể thay thế trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp
          Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7 tới đây.
          Nghị định này đã bổ sung thêm 03 loại giấy tờ có thể sử dụng trong hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Đó là:
          - Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
          - Xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp, hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;
          - Văn bản xác nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc người lao động không có giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật…/.
2. Văn bản mới, đáng chú ý của Đoàn
Hướng dẫn về việc thực hiện vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
Ngày 18/6/2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 51-HD/TWĐTN-TNNT về việc thực hiện vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Link tải văn bản: http://doanthanhnien.vn/tai-lieu/chi-tiet/1738
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020):
Ngày 30/12/2019, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 257-KH/TWĐTN-TNXP về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020).
Link tải văn bản: http://doanthanhnien.vn/tai-lieu/chi-tiet/1592
 
 
 
 
  Rounded Rectangle: BÀI HÁT THANH NIÊN
  

 

 

Đoàn Ta Làm Theo Lời Bác

 
Tác giả: Lại Hồng Xứng
 
Chúng ta tự hào là cháu con Hùng Vương lịch sử
Ngàn đời nay rạng danh nòi giống Rồng Tiên.
Một Việt Nam kiên cường bất khuất, giàu truyền thống lừng lẫy chiến công.
 Vinh quang hôm nay Đoàn ta được mang tên Bác Hồ.

Là thanh niên... Thề không lùi bước, luôn luôn hăng say làm theo lời Bác.
Xây dựng đất nước và giữ gìn non sông.
Mỗi tấc đất của núi rừng biên cương.
Từng hòn đảo xa, từng con sóng vỗ.
Còn thấm máu đào cha ông.
Hiến dâng thân mình cho đất mẹ Việt Nam yên bình.
 
Người dạy ta...phải yêu Tổ Quốc, yêu thương nhân dân và yêu đồng chí.
Sẵn sàng phấn đấu vì lí tưởng thanh niên.
Sống chiến đấu dưới lá cờ thiêng liêng, để ngàn đời sau, vẹn toàn bờ cõi.
Lời Bác đã tạc trong tim.
Góp công sức mình để sao cho xứng với tên Người
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
 

Văn bản mới

 Số: 27-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (01/10/2018)

 Số: 26-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (01/10/2018)

 Số 70 - CV/ĐTN
Tên: (V/v tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia Hệ tri thức Việt số hóa)

Ngày BH: (08/08/2018)

 Số 18 - KH/ĐTN
Tên: (Kế hoạch Tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018))

Ngày BH: (03/07/2018)

 Số 56-CV/ĐTN
Tên: (V/v vận động ĐVTN tham gia công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng chống bệnh dại)

Ngày BH: (09/07/2018)

 Hướng dẫn số 17-HD/ĐTN Xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018-2022
Tên: (Hướng dẫn xây dựng đòn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018-2022)

Ngày BH: (02/07/2018)

 Công văn số 56-CV/ĐTN v/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật"
Tên: (V/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật")

Ngày BH: (02/07/2018)

 49 - CV/ĐTN
Tên: (Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” trong thanh niên Hòa Bình năm 2018.)

Ngày BH: (22/06/2018)

 KH số 08 tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh
Tên: (KH tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh)

Ngày BH: (12/03/2018)

 Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018
Tên: (Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018)

Ngày BH: (29/03/2018)

Music


  • Đang truy cập: 368
  • Khách viếng thăm: 365
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 61617
  • Tháng hiện tại: 1810756
  • Tổng lượt truy cập: 25128955

Liên kết Website